اعضاء کار گروه پژوهش جامعه نگر

اعضاء کار گروه پژوهش جامعه نگر

جناب آقایان دکتر:      

1-دکتر فرید نجفی

2-دکتر علی عزیزی

3-دکترعلی زکی یی

 

خانم ها:

4- دکتر سهیلا رشادت

5-دکتر ناهید خادمی

آقایان کارشناس ارشد :

6- مهندس سیروس کبودی

7- مهندس سید رامین قاسمی

8- مهندس نادر رجبی گیلان

9- مهندس شهرام سعیدی

10- مهندس علیرضا زنگنه