اعضائ کار گروه تکنولوژی آموزش

اعضائ کار گروه تکنولوژی آموزش

1-جناب آقای دکتر یحیی صفری

2-سرکار خانم دکتر زهرا جامه بزرگ

3- جناب آقای سیروس کبودی

4-خانم دکتر پروین زاد

5-  دکتر گلاره حاتم

6- دکتر سهیلا رشادت