توسعه اجتماعی

حرکت در جهت توسعه و ارتقاء سلامت جامعه، مستلزم توجه به ملاحظات گوناگون و دقت نظر در جنبه های مختلف این پروسه می باشد. برنامه های ارتقاء سلامت همانند برنامه های توسعه باید با شرایط اجتماعی، فرهنگی جامعه مطابقت داشته باشد و یا به اصطلاح «بومی» شده باشد. این مهم میسر نخواهد گشت مگر از طریق پژوهش در روش های بومی سازی برنامه های توسعه و ارتقاء سلامت. در چنین پس زمینه ای است که جایگاه «مراکز توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت» مشخص می شود. رویکرد اصلی این مراکز، افزایش مداخله و مشارکت مردم در مقوله ی پژوهش در سلامت بوده و بر این مبنا، رویکرد خاصی از تحقیق را مورد توجه قرار داده اند. «تحقیق مشارکتی جامعه ـ محور»، نوعی از پژوهش علمی است که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده و نتایج تحقیق باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و راه حلی برای مشکلات سلامت در جامعه ارائه کند. در تحقیق مشارکتی، افراد ذینفع در جامعه، بطور فعال در فرایند پژوهش وارد می شوند و پژوهش «با مردم» و نه «بر روی مردم» انجام می شود. بنابراین «مردم» و جلب مشارکت آنان در همه ی سطوح، دارای جایگاهی اساسی و نقشی محوری در این مراکز می باشد.

 روند تحولی آموزش پزشکی ازحدود نیم قرن قبل منجربه لزوم طرح موضوع جامعه نگری درمدیریت سلامت جامعه شد. این موضوع در ایران ابتدا به صورت پزشکی اجتماعی در متن بهداشت عمومی و سپس با عنوان آموزش پزشکی جامعه نگر پا به عرصه وجود گذاشت. سیرتحول مدیریت سلامت مبتنی برمشارکت مردم، طرح پایگاه جمعیتی را پیش آورد که ازسال 1380 با صدور بخشنامه شماره 17340 مورخ 7/11/80 از جانب وزیر محترم بهداشت وقت، سیزده دانشگاه از جمله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجری طرح تشکیل پایگاه های تحقیقات جمعیتی برای نیل به اهداف سلامت تعیین گردیدند که در نهایت می بایستی تبدیل به مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت شوند و این مرکز از دستاوردهای این حرکت تحولی است. مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت کرمانشاه در منطقه مسکن و زینبیه شهر کرمانشاه تأسیس گردید. این مرکز در نیمه دوم سال 1385 موفق به کسب موافقت اصولی وزارت متبوع گردید. فلسفه وجودی این مرکز شناسایی موانع سلامت نظیر(فقر، جهل، نابسامانی‌های زیست محیطی و دیگر آسیب‌های اجتماعی) و ارائه راهکارهای تأمین سلامت از طریق پژوهش‌های کاربردی می باشد. این مرکز در جهت تقویت بنیه علمی ـ پژوهشی و توانمندسازی در سطوح مختلف جامعه (دانشگاه، سازمانهای مختلف و مردم) فعالیت نموده و زیرساخت و محور اصلی آن در راستای توسعه پایدار است.

 منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت کرمانشاه شامل شهرک مسکن و تعدادی از شهرک‌های مجاور آن شامل زینبیه، جوادیه، ظفر، پرواز و... می‌باشد که در شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع شده و جمعیتی قریب 100 هزار نفر در قالب حدود 21 هزار خانوار را در خود جای داده است.

آدرس سایت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی : http://cbpr.kums.ac.ir