نقشه راه قطب علمی  جامعه نگر  جهت استقرار نقشه علمی جامع سلامت:

 

1-    ایجاد رویکرد به علوم انسانی در علوم پزشکی

 

2-    توجه به نیاز های بومی کشور و استان در حوزه سلامت

 

3-برقراری نظام مدون ارزیابی سالانه عملکرد قطب بر مبنای شاخص ها و اهداف کمی و کیفی و نیز تدوین و انتشار گزارش عملکرد به مسئولین

 

4-ایجاد و توسعه تعاملات بین المللی در سطوح اساتید و امکان سازی حضور بین المللی در قالب سمینار های علمی، فرصت های مطالعاتی و ارائه مقالات

 

5-ارتقا زیر ساخت های دانشگاه در راستای سلامت نگری

 

6-تغییر جهت گیری منابع سرمایه ایی دانشگاه از حوزه ساخت وساز به حوزه ارتقای کیفی آموزش پزشکی

 

7-ایجاد رویکرد به بهره گیری از مشارکت های بین بخشی در امر ارتقاء سلامت مردم در سطح دانشگاه

 

8-ایجاد دیدگاه و رویکرد به بهره گیری از مشارکت مردمی در امر آموزش پزشکی در سطح دانشگاه

 

9-توانمند ساختن مردم در راستای حفظ سلامت خود

10-نزدیک تر ساختن مراقبت ها به مردم

 

11-جمع آوری اطلاعات متناسب با مشکلات و هدف گذاری ها ی سیاستی بر مبنای مشکلات

 

12-ورود به سیاست های اتخاذ شده در سایر حوزه ها، سازمان ها و نهاد ها خارج از دانشگاه در امر بهبود رفاه و سلامت مردم با ارائه دستاوردهای علمی اتخاذ شده قطب مبتنی بر جامعه

 

13-سرمایه گذاری در امر آموزش، پژوهش، خدمات بهداشت- درمان با هدف توسعه

 

14-ایجاد روحیه خدمت، مسئولیت مداری و اخلاق مداری در سطح دانشگاه

 

15-بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و منابع موجود

 

16-بازبینی در برنامه های در حال اجرا در سطح دانشگاه در تربیت نیروهای حافظ سلامت

 

17- گسترش اختیارات و ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظام تصمیم گیری آموزش پزشکی کشور

18-ارتقاء کیفیت آموزش در سطح دانشگاه

 

19-برخورداری از خلاقیت و نوآوری

 

20-      برخورداری ازسرمایه اجتماعی

 

21-      برخورداری از حمایت بخش خصوصی و دولتی