برنامه آموزشی کارورزان پزشکی قطب جامعه نگر

ایام هفته

نام بخش

نام کارشناس آموزش دهنده

آدرس

Work shops’

کارشناس آموزشی

کلینیک ویژه، 8-4 بعداز ظهر

شنبه

ویریت با متخصص محترم زنان

قطب جامعه نگر

جغرافیای پزشکی

آقا: مهندس زنکنه

کلینیک ویژه

واکسیناسیون

سرکار خانم  خانم زورپیکر

درمانگاه ثامن الائمه

یکشنبه

واحد بهداشت خانواده/آموزش به مردم

خانم ها: کهراریان-رسولی

درمانگاه ثامن الائمه

کلینیک ویژه

ویزیت با متخصص محترم داخلی

سرکار خانم دکتر نیرومند

قطب جامعه نگر

دوشنبه

شرکت در بازدیدهای بهداشت محیط، از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

مهندس عبدی ، مهندس ستاره

درمانگاه ثامن الائمه

کلینیک ویژه

سه شنبه

ویریت با متخصص محترم زنان

سرکار خانم دکتر مهدوی

درمانگاه ثامن الائمه

کلینیک ویژه

چهارشنبه

بهداشت مدارس (حضور در مدارس منطقه و آموزش نکات بهداشتی  به دانش آموزان)

سرکار خانم کهراریان

مدارس منطقه

جغرافیای پزشکی

آقا: مهندس سعیدی

کلینیک ویژه

پنج شنبه

مرکز مشاوره زوجین ناقل تالاسمی

خانم دکتر بابایی

درمانگاه فرهنگیان 2

---------

---------

ویزیت با پزشک متخصص داخلی

سرکار خانم دکتر منوچهری

درمانگاه ثامن الائمه

شنبه

واکسینا سیون

خانم زورپیکر

درمانگاه ثامن الائمه

کلینیک ویژه

ویریت با متخصص محترم زنان

قطب جامعه نگر

یکشنبه

درمانگاه حاج دایی(مرکز  مبارزه با سالک

-هاری و  جذام)

آقای صیادی

درمانگاه حاج دایی

کلینیک ویژه

کلینیک طب و سلامت کار (منزه)

آقای رزمجو، سرکارخانم رضا علی

درمانگاه منزه

دوشنبه

مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی (سل) استان

آقای دکتر مهران نیا

درمانگاه منزه

کلینیک ویژه

سه شنبه

پزشک عمومی

درمانگاه ثامن الائمه

کلینیک ویژه

چهارشنبه

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و ایدز(رفعتیه)

آقای مهندس ییلاقی خانم صائب

میدان رفعتیه

کلینیک ویژه

پنج شنبه

ویزیت پزشک عمومی

سرکار خانم دکتر رسولی-آقای دکتر محمدی

درمانگاه ثامن الائمه

ویزیت با پزشک متخصص داخلی

سرکار خانم دکتر منوچهری

درمانگاه ثامن الائمه