رزومه

دکتر الهام نیرومند

 مشخصات فردی:

متولد 29 خرداد 1353 کرمانشاه

تحصیلات:

-         دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1379

-         تخصص بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- سال 1388

-         دارای بورد تخصصی بیماری های داخلی- سال 1388

سوابق کاری:

-         همکاری با مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت 5 سال

-         عضو هیئت علمی عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر از اسفند ماه 1390

-         عضو کمیته پژوهش در آموزش، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.

-         همکاری با مجله EducationalResearch in Medical Science جهت داوری مقالات

-         همکاری با معاونت تحقیقات و فناوری جهت طرح Web Based Registry  در گروه داخلی

-         عضو کمیته آموزش پزشکی جامعه نگر

-         تدریس دروس فیزیوپاتولوژی در دانشکده های پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و دندانپزشکی از سال 1389

مقالات:

1- نیرومند الهام، فاخری طراوت، خزاعی محمدرسول، خزاعی مظفر. بررسی علل و روشهای هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در طی سالهای 78-1375.فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی کرمانشاه،سال 3، شماره 4، بهار و تابستان 1385، ص: 45-39.

2- رحیمی مهرعلی، نیرومند الهام، رضایی منصور. رابطه قندخون ناشتاو بعد از غذاباهموگلوبینA1C در دیابت تیپ 2. مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 17، شماره 69، زمستان1388، ص:53-45.

3- بررسی وضعیت فشارخون امداد خواهان مرکز فوریت های پزشکی شهر کرمانشاهدر شش ماهه اول سال 1385. دکتر الهام نیرومند، دکتر محمدرسول خزاعی، سیده مریم حسینی. همایش سراسری فوریتهای پزشکی-30-28 مهرماه 1388.

4-Factors Affecting Job Satisfaction among the Faculty Members at Guilan University of Medical Sciences
FardinMehrabian , ElhamNiroumand, SakinehKeshavarsMohamadian , DariushNaghipour 
Edu R Med S, 2013; 2(1) 14–19