راهنمای سایت

آدرس:

کرمانشاه-مسکن-بلوار گلها-محوطه آپارتمانها-درمانگاه ثامن الائمه-قطب کشوری آموزش پزشکی جامعه نگر-تلفکس:083-34223210

آدرس الکترونیکی: ecome@kums.ac.ir   

 آدرس سایت: www.ecome.kums.ac.ir