راهنمای سایت

آدرس:

کرمانشاه-مسکن-بلوار گلها-محوطه آپارتمانها-طبقه فوقانی درمانگاه ثامن الائمه-مرکز آموزش پزشکی جامعه نگر

کدپستی 6715959167،   تلفن34223210و34239050-083

آدرس الکترونیکی: ecome@kums.ac.ir   

 آدرس سایت: www.ecome.kums.ac.ir