اولویت‌های آموزشی قطب در سال 94-95


http://www.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2016/03/76399_thum.jpeg

 


اولویت‌های آموزشی قطب  علمی پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی


کرمانشاه در سال 95-94

 


 


اولویت‌های آموزشی قطب  علمی پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی


کرمانشاه در سال 95- 94

طراحی و تدوین: نماینده علمی قطب دکتر سهیلا رشادت


 


بند1- اولویت‌های آموزشی قطب در ارتباط با دانشجویان پزشکی معرفی شده به قطب


1-  آشنا نمودن دانشجویان معرفی شده به قطب با مفهوم مخاطرات و تهدید کننده‌های اجتماعی سلامت سیاست‌گذاری شده در دبیرخانه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت وزارت بهداشت – درمان و آموزشپزشکی و قرار دادن آن در کوریکولوم آموزشی آنان با برگزاری workshop  برای آنان.


2-  آشنا نمودن دانشجویان معرفی شده به قطب با مفاهیم مشارکت مردمی و بین بخشی و تأثیرات آن بر ارتقاء سلامت مردم و قرار دادن آن در کوریکولوم آموزشی آنها با برگزاری workshop  برای آنان.


3- آشنا نمودن دانشجویان معرفی شده به قطب با اقتصاد سلامت و تأثیرات آن بر ارتقاء سلامت مردم و قرار دادن آن در کویکولوم آموزشی آنان با برگزاری workshop  برای آنان.


4- آشنا نمودن دانشجویان معرفی شده به قطب با مفاهیم جغرافیای پزشکی و مکان‌یابی بیماری‌ها و برنامه‌ریزی شهری و روستایی و تأثیرات آن بر ارتقاء سلامت مردم و قرار دادن آن در کوریکولوم آموزشی آنان با برگزاری workshop  برای آنان.


5-       آشنا نمودن دانشجویان معرفی شده به قطب با علل خطاهای پزشکی و پیشگیری از آن و تجویز منطقی دارو و تأثیر آن بر سلامت جامعه و قرار دادن این آموزش در کوریکولوم درسی آنان از طریق مدرسین معاونت محترم غذا و دارو.


6-       آشنا نمودن دانشجویان با شرح وظایف آنان در قبال جامعه و لمس جامعه در محیط خارج از فضاهای آموزشی آنان به صورت


 الف) حضور در مدرسه و آموزش به دانش آموزان مدارس متناسب با گروه‌های سنی و جنسی آنان با نظارت قطب و نمایندگان محترم مرکز بهداشت


ب)حضور در بازدیدهای واحد بهداشت محیط از اماکن و قرار دادن آن در کوریکولوم آموزشی آنان با کمک نماینده محترم مرکز بهداشت (مهندس بهداشت محیط).


7-توانمندسازی مردم با کمک دانشجویان پزشکی معرفی شده به قطب به طرق آموزش به مردم چهره به چهره، سخنرانی تهیه پمفلت و توزیع آن در سطح مردم با نظارت قطب دررا ستای ارتقاء سلامت و قرار دادن آن در کوریکولوم آموزشی.


8-آشنا نمودن دانشجویان با مخاطرات شغلی و تأثیرات آن برسلامت به صورت حضور در واحد طب کار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تعقیب نحوه بررسی آنان در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بررسی‌های پزشکی آنان شامل: ادیومتری – اپتومتری – اسپیرومتری و ویزیت بالینی آنان و قرار دادن آن در کوریکوم آموزشی دانشجویان تحت نظارت قطب و نماینده محترم مرکز بهداشت (پزشکی طب کار).


9-آشنا نمودن دانشجویان معرفی شده به قطب با پزشک خانواده و شرح وظایف آن با کمک نمایندۀ محترم مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحت نظارت قطب و قرار دادن آن در کوریکولوم آموزشی قطب.


10-شرکت دادن عملی دانشجویان پزشکی معرفی شده به قطب در پایش های به عمل آمده از مراجعین به واحدهای سلامت خانواده و واکسیناسیون شامل اطفال، مادران باردار، مادران در زمان فاصله تولدها و سالمندان به توسط نمایندگان محترم مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحت نظارت قطب و قرار دادن این برنامه در کوریکولوم آموزشی.


11-شرکت دادن عملی دانشجویان پزشکی معرفی شده به قطب در پایش‌های عملی بعمل آمده از مراجعین به واحدبیماری‌ها در مراکز مختلف سطح شهر شامل مرکز بیماری‌های ریوی استان‌TB- مرکز مبارزه با جذام- سالک- وبا- هاری با کمک نمایندگان محترم مرکز بهداشت تحت نظارت قطب و قرار دادن آن در کوریکولوم آموزشی قطب با هدف لمس مشکلات این بیماران و انتظارات واحدهای بهداشتی از آنان پس از فراغت از تحصیل در مواجهه با این دسته از مراجعین.


12- شرکت دادن دانشجویان در مراکز مشاوره رفتاری و تالاسمی به کمک نمایندگان محترم مرکز بهداشت تحت نظارت قطب با هدف ایجاد جایگاه مسئولیت مداری و اخلاق و پاسخگویی آنان به گروه‌های آسیب پذیر و انتظارات جامعه از آنان بعد از فراقت از تحصیل و قرار دادن این برنامه در  کوریکولوم آنان


13- آشنا نمودن دانشجویان با مخاطرات زیست محیطی از طریق برگزاری workshop  برای آنان.


14- آشنا نمودن دانشجویان با تغذیه بیماران قلبی


15- آشنا نمودن دانشجویان با توان بخشی بیماران قلبی


16- آشنا نمودن دانشجویان با تغذیه بیماران دیابتی و درج آن در کوریکولوم آموزشی


17- آشنا نمودن دانشجویان با واحد مراقبت سالمندان در درمانگاه حاج منصوبی با حضور فعال دانشجو


18- آشنا نمودن دانشجویان با وظایف و انتظارات معاونت محترم بهداشتی از پزشکان پس از فراغت از تحصیل با حضور در معاونت محترم بهداشتی استان


19- آشنا نمودن دانشجویان با انجام ECG با هدف تقویت مهارت های علمی و مهارت های حرفه ای آنان.


20- آشنا نمودن دانشجویان با فرآورده های خونی توسط سازمان محترم انتقال خون و درج در  کوریکولوم آموزشی با هدف ارتقا مهارت های علمی و حرفه ای آنان


21-پایش و ارزشیابی فعالیت های قطب  بر اساس برنامه های طراحی شده در بازه زمانی مربوطه


22- طراحی logbookبر اساس مواد آموزش

 


بند 2- اولویت‌های آموزشی قطب در ارتباط با دیگر واحدهای آموزشی در سال 95-94


  1. ورود به سیاست های آموزشی دیگر گروه های آموزشی در سطوح دانشگاه با جذب سهمیه دانشجویان دیگر گروه های آموزشی به حضور در برنامه های آموزشی مدون مبتنی بر جامعه و نوآورانه آموزشی

  2. ورود به سیاست های آموزشی دیگر گروه های آموزشی از طریق تحصیلات تکمیلی و معاونت محترم آموزشی


3- حضور رزیدنت­های روان­پزشکی در قطب


4- تلاش در جهت حضور رزیدنت های گروه‌های آموزشی داخلی – اطفال- زنان – عفونی در قطب به صورت مکاتبات و پیگیری تا حصول به نتیجه.


5- پایش و ارزشیابی فعالیت های قطب  بر اساس برنامه های طراحی شده در بازه زمانی مربوطه


 


بند 3- اولویت آموزشی قطب در سطح دانشگاه در سال 95-94


1- ساماندهی طب سرپایی در سطح دانشگاه در راستای نیل به اهداف قطب


2- راه یافتن در سیاست‌گذاری برنامه‌های آموزشی گروه‌ها در راستای نیل به اهداف قطب


3- راه یافتن قطب در سیاست‌گذاری برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های پرستاری- مامایی- بهداشت- برای فارغ التحصیلان در راستای نیل به اهداف قطب


4- راه یافتن قطب در سیاست های برنامه ریزی شده مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه در راستای تقویت سلامت نگری، مسئولیت مداری و پزشکی پاسخگو در سطح اساتید و دانشجویان


5- راه یافتن قطب در سیاست‌های برنامه‌ریزی شده مرکز آموزش‌های مداوم دانشگاه در راستای پزشکی پاسخگو در سطح پزشکان در کلیه مقاطع عمومی – تخصصی – فوق تخصصی


6-  بهره‌گیری قطب از ظرفیت‌های موجود توانمند در حوزه‌های بهداشتی اعم از معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت در جهت احیاء نمودن جایگاه بهداشت و پیشگیری در هر سه سطح و پیشگیری از روند رو به گسترش درمان نگری و بیمارنگری در جامعه ی آموزشی مورد پوشش قطب


7- راه یافتن قطب در سیاست‌های برنامه‌ریزی شده در سطح معاونت محترم آموزشی


8- راه یافتن قطب در سیاست‌های برنامه‌ریزی شده در سطح ریاست محترم دانشگاه


9- ایجاد رویکرد نوآوری آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه


10- جلب حمایت های اداری – انسانی- مالی در راستای پیشبرد اهداف آموزشی از مسئولین ذیصلاح دانشگاه


11- فعال نمودن درمانگاه های متعلق به مرکز بهداشت در راستای فعالیت های آموزشی شامل درمانگاه های: حافظیه، فرهنگیان، حاج دایی، حاج منصوبی، رفعتیه و طالقانی- مرکز مبارزه با بیماری های ریوی، درمانگاه شهید فهمیده.


12- فعال نمودن سازمان های غیردانشگاهی در راستای فعالیت های آموزشی قطب


الف) سازمان محترم بهزیستی واحد توان بخشی


ب) سازمان محترم انتقال خون


13- فعال نمودن واحد توانبخشی و فیزیوتراپی (پیشگیری سطح سوم) در بیمارستان طالقانی و امام رضا در جهت آموزش


14- فعال نمودن واحد اورژانس و اقدامات اولیه اتاق عمل، پانسمان و بخیه زدن در بیمارستان طالقانی به جهت تقویت مهارت عملی کارورزان قطب


15- فعال نمودن واحد تغذیه بیماران دیابتی مرکز تحقیقات دیابت در جهت آموزش کارورزان


16- فعال نمودن واحد تنفس بیمارستان امام رضا


17- تشکیل دفاتر قطب در سطح کلیه بیمارستان ها- دانشکده ها و معاونت ها و زیر مجموعه ها


18- مشارکت قطب با مجله های آموزشی مرکز محترم مطالعات و توسعه


19- مشارکت قطب با کمیته محترم پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه


 


 


بند 4- اولویت آموزشی قطب در سطوح دیگر دانشگاه‌ها


1-       دعوت به فراخوان عمومی و بهره‌گیری از تجارب نخبگان در سطح دیگر دانشگاه‌ها


2-       شرکت در همایش‌ها، سمینارها و کنگره‌های آموزشی به منظور تبادل تجارب


 


بند5- اولویت‌های آموزشی قطب در سطح وزارت متبوع در سال 95-94


 


1- چاپ و نشر کتب در حیطه تخصصی قطب و انتشار و انتقال آن در سطح وزارت متبوع با هدف بهره‌گیری از تجارب سیاست‌گذاران امر آموزش در سطوح عالی و معرفی توانمندی و خط مشی قطب


2- راه یافتن قطب در سیاست‌ها و برنامه های اتخاذ شده در آموزش در سطح کشور.


 


بند 6 – اجرای پروژه های آموزشی مبتنی بر نیاز های جامعه در سطح دانشگاه با همکاری دیگر دانشکده ها


1- اجرای پروژه های آموزشی مبتنی بر نیاز های جامعه در سطح دانشگاه با همکاری دیگر دانشکده ها


2– پایش و ارزشیابی برنامه ها  در صورت موفقیت در برنامه ها مدلینگ آن به سطوح بالا معرفی خواهد شد.