برنامه های پژوهشی قطب در سال 95-94

برنامه های پژوهشی قطب در سال 95-94

 

1- راه اندازی مستقل شورای پژوهشی قطب.

2- تعامل با مراکز تحقیقاتی متناسب با حیطه تخصصی قطب در سطح دانشگاه.

3- تعامل با مراکز تحقیقاتی متناسب با حیطه تخصصی قطب در سطح کشور در راستای اهداف آموزشی وپژوهش‌های مبتنی بر جامعه.

4- تعامل با کمیته‌های پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه.

5- راه یافتن به سیاست‌های برنامه‌ریزی شده پژوهشی در سطح دانشگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر جامعه منتج به سیاست‌گذاری در امر سلامت و پیشگیری از انجام پژوهش‌های تکراری و بدون هدف.

6- تعامل با دانشکده‌ها وگروه‌های آموزشی و واحد تحصیلات تکمیلی در راستای هدایت پایان نامه‌های دلنشجویی با محوریت سلامت نگری و لذا انجام مطالعات مبتنی بر جامعه HSR درحیطه تخصصی قطب.

7-انجام پروژه‌های مبتنی بر جامعه در راستای شناسایی نیازها.

8- درخواست حمایت از معاونت محترم آموزشی در معرفی قطب به دیگر اساتید دانشگاه با هدف همکاری پژوهشی اساتید با قطب.

9- اعلام فراخوان همکاری با قطب توسط دیگر اساتید محترم دانشگاه به مشارکت تحقیقاتی آموزشی در قطب تحت حمایت معاونت محترم آموزشی دانشگاه مرکز محترم مطالعات توسعه و معاونت محترم پژوهشی.

10- انجام پروژه‌های تحقیقاتی آموزشی در سطح دانشگاه به نام قطب.

11- درخواست همکاری با معاونت محترم تحقیقات در جهت مشارکت قطب در کمیته کاربست معاونت محترم تحقیقات.

12-انتقال اطلاعات بدست آمده از پژوهش­ها به مسئولین ذی صلاح جهت سیاست گذاری‌ها و اجرای مداخلات

13- درخواست جهت تخصیص بودجه مستقل به نام قطب از حوزه ریاست محترم دانشگاه.

14- همکاری قطب با مرکز تحقیقاتی SDH کرمانشاه.

15- درخواست جهت تشکیل دفتر قطب در معاونت محترم تحقیقات.