سطح عملیاتی

سطح عملیاتی:

این سطح شامل

 1-مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش قطب خواهند بود.همچنین کلینیک ویژه دانشگاه مراکز مراقبت سیار موجود در بیمارستانها-مدارس-کارگاهها وکارخانه ها ومنازل نیز از جمله دیگر مراکز مورد استفاده جهت دانشجو خواهد بود که با پیوستن به قطب از خدمات وامکانات آموزش وپژوهش ومراقبت سلامت توسط قطب برخوردار خواهند شد.

2- مراکز تحقیقاتی مرتبط

3- کارگروهها

4-اعضا انفرادی