گزارش فرایند ها

 

 

گزارش رئیس قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر از فرآیندها و فعالیت های نوآورانه آموزشی انجام شده در سطح قطب

  

 

 1- آشنا نمودن کارورزان پزشکی با مفهوم جغرافیای پزشکی- مکان یابی بیماریها و فناوری GIS ، و کاربرد و تاثیر آن در علم طب

 2- آشنا نمودن کارورزان پزشکی با مفهوم  عوامل اجتماعی  و تهدید کننده های اجتماعی موثر برسلامت
 3- آشنا نمودن کارورزان پزشکی با مفاهیم مشارکت مردمی و بین بخشی و تأثیرات آن بر سلامت جامعه
 4- ایفای نقش دانشجویان کارورز پزشکی در مدارس در جهت توانمند سازی فرزندان ایران ( دانش آموزان) به مسائل بهداشتی و خود مراقبتی
 5- به خدمت گرفتن پتانسیل های بهداشتی موجود در سیستم خدمات بهداشتی در راستای آموزش به دانشجویان پزشکی
 6-آشنا نمودن کارورزان پزشکی با حوادث شغلی با حضور در واحد طب کار مرکز بهداشت استان
7-«حضور کار ورزان پزشکی  در بخش اتاق عمل بیمارستان طالقانی»
8- آشنا نمودن کارورزان پزشکی با فرآورده های خونی از طریق حضورکار ورزان در سازمان محترم انتقال خون
9- آموزش کارورزان پزشکی در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به مراجعین در طب سرپایی و چالشهای آن
10- آشنا نمودن کارورزان پزشکی با لزوم توجه ابعاد توانبخشی بیماران قلبی باحضور کارورزان پزشکی در واحد بازتوانی بیماران قلبی بیمارستان امام علی (ع)
11-آموزش کارورزان پزشکی در خصوص آشنایی با مفاهیم پزشکی خانواده
12- آشنا نمودن کارورزان پزشکی با لزوم توجه به ابعاد تغذیه بیماران قلبی باحضور کارورزان پزشکی در واحد تغذیه بیماران قلبی بیمارستان امام علی (ع)
13- حضور کارورزان پزشکی در خانه و مرکز پایش سالمندان تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان
14-  آشنا نمودن کارورزان پزشکی با انتظارات معاونت محترم غذا و دارو  از پزشکان پس از فراغت از تحصیل باحضور کارورزان پزشکی قطب در معاونت غذا و دارو
15- حضور کارورزان پزشکی قطب در بخش فیزیوتراپی بیمارستان‌ها (امام رضا (ع) و طالقانی)
16- حضور کارورزان پزشکی قطب در کلینیک سلامت مادر و کودک

 17- آشنا نمودن کارورزان پزشکی با انتظارات معاونت محترم  بهداشتی از پزشکان پس از فراغت از تحصیل با حضور کارورزان پزشکی قطب علمی آموزش پزشکی جامعه‌نگردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  در معاونت محترم  بهداشتی

18- آموزش کارورزان پزشکی در خصوص مخاطرات زیست محیطی سلامت

   19-آموزش به مردم توسط کارورزان پزشکی قطب جامعه نگر از طریق واحد رابطین بهداشتی

    20- حضور کارورزان پزشکی قطب علمی آموزش پزشکی جامعه‌نگردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  در کلینیکهای ویژه دانشگاه در ساعات عصر

 21- آموزش اقتصاد سلامت به کارورزان پزشکی
22- حضور دانشجویان کارورز پزشکی در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
23- حضور دانشجویان کارورز پزشکی در مرکز مشاوره تالاسمی
24-آموزش کارورزان پزشکی مبتنی بر شواهد تحقیقات بومی