اعضاء کار گروه پژوهش جامعه نگر

اعضاء کار گروه پژوهش جامعه نگر

جناب آقایان دکتر:      

 

1-دکتر فرید نجفی

2-دکتر فیض اله منصوری

3-دکتر کرمی متین

4-دکتر علی عزیزی

خانم ها:

5- دکتر سهیلا رشادت

6-دکتر ناهید خادمی

آقایان کارشناس ارشد :

7- مهندس سید رامین قاسمی

8- مهندس نادر رجبی گیلان

9- مهندس شهرام سعیدی

10- مهندس علیرضا زنگنه