بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی در سطح شهرستان توسط کارورزان بخش آموزش پزشکی جامعه نگر در معیت

تیم بهداشت محیط شهرستان انجام می شود.

نماینده محترم مرکز بهداشت شهرستان مهندس حسن محمدی