طرح درس

دانشکده

قالب نگارش طرح درس ترمی

عنوان درس :   دوره پزشکی خانواده (بخشی از کارورزی فیلد بهداشت)        مخاطبان: کارورزان رشته پزشکی

تعدادواحد:(یا سهم استاد از واحد1 واحد(از کل 4 واحد کارورزی فیلد بهداشت ) سهم استاد:دکتر الهام نیرومند65/.واحد ،دکتر سعیده بخشی 35/. واحدساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر: روزهای یکشنبه تا سه شنبه ساعت 8-12 و روزهای شنبه ،دوشنبه وچهارشنبه ساعت 10-12 عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

زمان ارائه درس:   (روز،ساعت و نیمسال تحصیلی)    برای هردوره از 16 تا 22 هرماه از ساعت 9-11 صبح به صورت حضوری و دردوره پاندمی کووید19بصوررت ترکیبی (حضوری ومجازی )به صورت ارائه محتوا وبرگزاری کلاس درفضای مجازی         مدرس: دکترالهام نیرومند-متخصص بیماریهای داخلی و دکتر سعیده بخشی متخصص بیماریهای داخلی

درس و پیش نیاز:ندارد

هدف کلی درس : آشنایی با مباحث کاربردی در حوزه پزشکی خانواده ودستورالعمل های کشوری موجود در زمینه بیماریهای شایع

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1-آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آمموزش پزشکی در ربرنامه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی

2-آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشکی در ربرنامه پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال

3-آشنایی با راهکارطبابت بالینی تشخیص و درمان بیماریهای تیروئید در بارداری و پس از زایمان

4-آشنایی با راهنمای طبابت بالین غربالگری ،تشخیص ودرمان دیابت قبل وحین بارداری و پس از زایمان

5-آشنایی با جدیدترین دستورالعمل کشوری ومدیریت درمان بیماران کووید 19

6-آشنایی با مهارتهای فرایندی ارتباط پزشک و بیمار براساس راهنمای کالگری  -کمبریج

7-آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشکی در پیشگیری و کنترل دیابت وآشنایی با راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان دیابت

8-آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشکی در پیشگیری و کنترل هایپر لپیدمی وآشنایی با راهکار طبابت تشخیص و درمان هایپر لپیدمی

9-آشنایی با دستورالعمل اجرایی ومحتوای آموزش پزشکی در پیشگیری و کنترل دیابت و آشنایی با راهکارطبابت بالینی تشخیص و درمان هایپرتننشن

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

هدف کلی جلسه اول:آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشک در ربرنامه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی

اهداف ویژه جلسه اول:در پایان دانشجو قادر باشد

1-1 –تعریف و اهمیت خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی را بیان کند.

2-1-گروه هدف برنامه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی را مشخص کند.

3-1-چارت ارزیابی میزان خطر سکته های قلبی ومغزی را بشناسد ونحوه کار با آن را بداند.

4-1-براساس چارت بتواند افراد رادر4 گروه باخطرکم ،متوسط،زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی کند.

5-1-نحوه پیگیری ،مراقبت وخطرسنجی مجدد برای افراد درهرکدام از این 4گروه را بیان کند.

6-1-موارد مورد نیاز برای ارجاع به پزشک متخصص (سطح 2)راشرح دهد

7-1-نحوه ارائه بازخورد به بهورز /مراقبت سلامت راتوضیح دهد.

8-1-نحوه درمان دارویی وغیردارویی بیماران راطبق دستورالعمل برنامه ها شرح دهد.

9-1-نحوه آموزش بیماران به منظور کاهش میزان خطر قلبی-عروقی راتوضیح دهد.

10-1-نحوه آموزش به بهورز/مراقب سلامت در زمینه مراقبت از بیماران وافراد درمعرض خطر را شرح دهد

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هدف کلی جلسه دوم:آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشک در برنامه پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال

اهداف ویژه جلسه دوم: در پایان دانشجو قادر باشد

1-2-وظیفه پزشک در قبال موارد ارجاع شده توسط بهورز/مراقب سلامت را توضیح دهد.

2-2-موارد مشکوک به سرطان کولورکتال را براساس سابقه فردی،سابقه خانوادگی ،وجود علائم ویا تست مثبت خون مدفوع مشخص نموده وهرمورد رابطور کامل توضیح دهد.

3-2-ننحوه رخورد با بیماران علامت دار را براساس چارت ارزیابی علائم و نشانه های مشکوک به سرطان روده بزرگ شرح دهد وچارت رابصورت صحیح توضیح دهد.

4-2-نحوه برخورد با بیماران بدون علامت را براساس جدول برنامه تشخیص زودهنگام در غربالگری سرطان روده بزرگ توضیح دهد.

5-2-نحوه مراقبت از بیماران تشخیص داده شده و پیگیری آنها را بیان کند.

تفسیر آن شرح دهد.  وFIT6-2-چگونگی آموزش پرسنل(بهورز/مراقب سلامت)رادرمورد نحوه گرفتن شرح حال وانجام تست

7-2-نحوه آموزش عمومی شامل علل ایجاد سرطان و تغییر شیوه زندگی به منظور پیشگیری،علائم هشداردهنده،هدف و نحوه انجام کولونوسکوپی و آمادگی های لازم و ارائه آموزش های تغذیه ای مناسب به بیماران را بصورت کامل توضیح دهد.

8-2 –بتواند موارد موردنیاز را به درستی به پزشک متخصص (سطح 2)ارجاع دهد

هدف کلی جلسه سوم:آشنایی با راهکار طبابت بالینی ودرمان بیماریهای تیروئیددربارداری وپس از زایمان

اهداف ویژه جلسه سوم:در پایان دانشجو قادر باشد

1-3-نحوه غربالگری و آزمونهای تیروئید قبل ازبارداری راتوضیح دهد.

2-3-تفسیرات  آزمونهای عملکردی تیروئید دربارداری راشرح دهد.

3-3-چگونگی تشخیص ،علل،انواع،عوارض ونحوه درمان کم کاری تیروئید در بارداری را بیان کند.

4-3-اقدامات لازم قبل و حین بارداری وپس از زایمان رادر زمان مبتلا به کم کاری تیروئید توضیح دهد.

5-3-مفهوم ایمیونیتی  تیروئید را توضیح داده واقدامات لازم درباره آن قبل و حین بارداری را بیان کند.

6-3-نحوه تغذیه در بارداری رابیان کرده واثرات کمبود ید و نحوه میزان تجویز ید دربارداری را شرح دهد

هدف کلی جلسه چهارم:آشنایی باراهنمای طبابت بالین،غربالگری،تشخیص ودرمان دیابیت قبل و حین بارداری و پس از زایمان

اهداف ویژه جلسه چهارم:درپایان دانشجو قادر باشد

1-4-اهمیت تشخیص و درمان صحیح دیابت بارداری را شرح دهد.

2-4-عوامل خطرساز ابتلا به دیابت بارداری راتوضیح دهد.

3-4-نحوه انجام غربالگری دیابت قبل از بارداری را شرح دهدو آزمایش را به صورت صحیح تفسیر نماید.

4-4-چگونگی برخورد بابیمار قبلا به اختلا تحمل گلوکز را قبل از بارداری شرح دهد.

5-4-نحوه غربالگری دیابت برای خانم های باردار در اولین ویزیت را شرح دهدوتفسیرصحیح آزمایش را بیان کند.

6-4-چگونگی برخورد با بیماران مبتلا به دیابت بارداری ودرمان های غیر دارویی ودارویی راتوضیح دهد.

7-4-اهداف درمان کنترل قندخون در بارداری را شرح دهد.

8-4-نحوه غربالگری دیابت برای خانم های باردار در هفته 24-28 وگروه هدف راتوضیح دهدوتست های بکاررفته را بصورت صحیح تفسیر کند.

9-4-نحوه پیگیری بیماران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان راتوضیح دهد و آزمایش های مورد نیاز و تفسیر صحیح آنها را شرح دهد.

هدف کلی جلسه پنجم:

آشنایی با جدیدترین دستورالعمل کشوری مدیریت درمان بیماران کووید 19

اهداف ویژه جلسه پنجم

درپایان دانشجو قادر باشد

1-5-نحوه تقسیم بندی بیماری کووید 19براساس شدت و مرحله بیماری را شرح دهد.

2-5-بیماران باریسک بالا راتشخیص دهد و به موقع درمان کند.

3-5-اقدامات سرپایی ودرمان اولیه دارویی سرپایی را شرح دهد.

4-5-علائم و نشانه های هشدار را بداند و آنها را به بیمار آموزش دهد تادرصورت بروز بلافاصله به بیمارستان مراجعه کند.

5-5-موارد نیازمند به ارجاع به بیمارستانهای منتخب کرونا را توضیح دهد.

6-5-بتواند بصورت اجمالی اقدامات لازم درمانی حین بستری را شرح دهد.

هدف کلی جلسه ششم:

آشنایی با مهارت های فرایندی ارتباط پزشک وبیمار براساس راهنمای کالگری- کمبریج

اهداف ویژه جلسه ششم: درپایان دانشجو قادر باشد

1-6-اهمیت آموزش نحوه ارتباط پزشک و بیمار راتوضیح دهد.

2-6-مهارت های آغاز جلسه (ایجاد ارتباط اولیه و تشخیص دلیل یا دلایل مراجعه بیمار) راتوضیح دهد.

3-6-مهارت های گرد آوری اطلاعات (شناسایی مشکلات بیمارو فنون درک دیدگاه بیمار)راشرح داده و مثال بزند

چگونگی ساختاردادن به مصاحبهه راتوضیح دهد.

5-6-نحوه ایجاد رابطه با بیمار ،رفتارغیرکلامی مناسب،ایجاد تفاهم با بیمار و چگونگی دخالت دادن بیمار در روند درمان راشرح دهد.

6-6-چگونگی ارائه توضیحات صحیح به بیمار و برنامه ریزی برای روند درمان را توضیح دهد.

7-6-مهارتهای پایان دادن به مصاحبه را بیان کند.

هدف کلی جلسه هفتم:آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشکی پزشکی در پیشگیری و کنترل دیابت وآشنایی با راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان دیابت

اهداف ویژه جلسه هفتم:در پایان دانشجو قادر باشد

1-7 – اهمیت تشخیص و درمان صحیح دیابت را شرح دهد.

2-7-عوامل خطر ساز دیابت را توضیح دهد.

3-7-نحوه غربالگری دیابت و تفسیر نتایج آزمایش قند خون ناشتا را شرح دهد.

4-7-نحوه مراقبت از بیماران دیابتی وپیگیریها وآزمایشات لازم را درپیگیریهای بیماران دیابتی شرح دهد.

5-7- اهداف درمانی کنترل قندخون در دیابت را شرح دهد.

6-7-زمان ارجاع بیماران به سطح دوم را توضیح دهد.

7-7-روش درمان در بیماران دیابتی راشرح دهد.

CHbA1c 8-7-انواع داروهای موثر درکنترل قندخون ( ازنظر دوز شروع حداکثر میزان دوز ،میزان کاهش

،عوارض دارویی ومنع مصرف داروها) را شرح دهد. FBS میزان کاهش

9-7-نحوه پیگیری بیماران دیابتی در هر ویزیت را از نظر شرح حال و معاینه ،آزمایشات ، ایمونیزاسیون، مشاوره و کاهش عوامل خطر وارزیابی مهارت های خودمراقبتی را توضیح دهد .

هدف کلی جلسه هشتم:آشنایی با دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشک در برنامه پیشگیری و کنترل هایپر لیپیدمی وآشنایی با راهکار طبابت بالینی ،تشخیص و درمان هایپر لیپیدمی

اهداف ویژه جلسه هشتم:  درپایان دانشجو قادر باشد:

 را بداند. LDL 1-8-لیپید پروفایل را توضیح دهدو فرمول اندازه گیری.

2-8-زمان ارجاع در هایپر لیپیدمی را بداند.

3-8-اندیکاسیون درمان دارویی در هایپرلییدمی را توضیح دهد.

4-8-مکانیسم اثر استاتین ها ،متابولیسم دارویی ، عوارض جانبی و مواردی که باعث افزایش عوارض جانبی استاتینهامی شود را توضیح دهد.

5-8-مکانیسم داروهای متصل شونده به  اسید صفراوی ، انواع آنها وعوارض آنها را توضیح دهد.

6-8- داروی مهار کننده خوب کلسترول را از نظر مکانیسم عمل ،دوز مناسب و عوارض شرح دهد.

7-8-تاثیر اسید نیکوتینیک را در لیپیدپروفایل مکانیسم عمل و عوارض جانبی آن را توضیح دهد.

را توضیح وخطرات درمان ترکیبی ود لیل منع مصرف جم HLP -8 – اندیکاسیون درمان ترکیبی در8

 فیبروزیل با استاتین را بداند.

9-8- خطر هایپرتری گلیسیریمی رابر بیماری قلبی عروقی ،عوارض آن و درمان هایپرتری گلیسیریمی را شرح دهد.

10-8- مکانیسم عمل و عوارض جانبی فیبراتی را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه نهم:آشنایی با دستوالعمل اجرائی و محتوای آموزش پزشکی در پیشگیری و کنترل هایپر تنشن و آشنایی با راهکار طبابت بالینی ،تشخیص و درمان هایپرتنشن.

اهداف ویژه جلسه نهم:در پایان دانشجو قادر باشد

در مراحل مختلف را توضیح دهد.BP 1-9-هایپرتنشن را تعریف و طبقه بندی 

2-9- نکات کلیدی در شرح حال فرد مبتلا به هایپرتنشن را شرح دهد.

 رابداند.Bp  را توضیح دهد وشرایط لازم برای اندازه گیری دقیق HTN 3-9-معاینه فیزیکی فرد مبتلا به

 را بداند.BP4-9-عوامل موثر محیطی برمیزان

5-9-انواع هایپرتنشن راتوضیح دهد.

 راشرح دهد.HTN6-9-روشهای اثبات

 بیان کند.HTN در بیماران BP 7-9- اهداف درمانی

 راتوضیح دهد.HTN 8 -9- روشهای درمان(غیر دارویی ودارویی)در

وکنتراندیکاسیون های داروها را بداند.HTN9 -9- انواع داروهای درمانی در

 حاد توضیح دهد.CVAوMIدر HTN 10-9- در مان

مشکلات رنوواسکولار ،نفروپاتی دیابتی وآسیب اعضای حیاتی TCHF، MI در HTN 11-9- داروهای مناسب درمان بداند.

12-9- آزمایشات لازم در فرد HTN را شرح دهد.

منابع:

1-مجموعه مداخلات اساس بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران "ایراپن 96"-دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزش پزشک

2-راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان بیماریهای تیروئید در بارداری و پشس از زایمان –دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالینی

3-راهنمای طبابت بالین غربالگری ،تشخیص و درمان دیابت قبل و حین بارداری و پس از زایمان -دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت

4-آخرین نسخه راهنمای مدیریت درمان بیماران کووید 19-کمیته علمی کرونا،معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

5-راهنمای کالگری-کمبریج،مهارتهای فرایندی ارتباط پزشک و بیمار

6-کتاب هاریسون

روش تدریس:

برگزاری کلاس حضوری

بارگزاری محتوای صوتی و تثویری در بستر فضای مجاز

وسایل آموزشی : پاورپوینت

محتوای صوتی و تصویری

سنجش و ارزشیابی

آزمون

     روش

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

تاریخ

ساعت

کوئیز

///////////////////////////

////////////////////////

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

کتبی-تشریحی

3نمره

حضور فعال در کلاس

هرجلسه غیبت 5/.. نمره

2 نمره

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

1-حضور منظم در کلاس

2-شرکت در پرسش و پاسخ

3-مطالعه مطالب تعیین شده و مشاهده محتواهای درسی تهیه شده

4-شرکت در امتحان کتبی پایان دوره در موعد مقرر

نام و امضای مدرس:                                   نام و امضای مدیر گروه:                                                                               نام و امضای مسئولEDO دانشکده:

تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:                                                                                               تاریخ ارسال :

جدول زمانبندی درس...............

روز و ساعت جلسه :

جلسه

تاریخ

             موضوع هر جلسه

مدرس

1

برنامه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی

دکتر الهام نیرومند

2

برنامه پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال

دکتر الهام نیرومند

3

تشخیص و درمان بیماریهای تیروئید در بارداری و پس از زایمان

دکتر الهام نیرومند

4

غربالگری،تشخیص و درمان دیابت قبل و حین بارداری و پس از زایمان

دکتر الهام نیرومند

5

راهنمای مدیریت درمان بیماران کووید 19

دکتر الهام نیرومند

6

مهارت های فرایندی ارتباط پزشک و بیمار

دکتر الهام نیرومند

7

تشخیص و درمان بیماری دیابت

دکتر سعیده بخشی

8

تشخیص و درمان هیپرلپیدمی

دکتر سعیده بخشی

9

تشخیص و درمان هیپر تانسیون

دکتر سعیده بخشی