اعضائ کار گروه تکنولوژی آموزش

اعضائ کار گروه تکنولوژی آموزش

1-جناب آقای دکتر یحیی صفری

2-سرکار خانم دکتر زهرا جامه بزرگ

3--سرکار خانم دکتر شیرین ایران

4-خانم دکتر پروین زاد

5-  دکتر گلاره حاتم

6- دکتر سهیلا رشادت