اهداف راهبردی

 

اهداف  در زمینه آموزش پزشک جامعه نگر

1 .

تطبیق کوریکولوم آموزش پزشکی با نیازهای سلامت جامعه

2 .

ایجاد باور دانش آموختگان پزشکی جهت یادگیری مادام العمر و خود آموزی

3 .

توجه به برنامه مراقبت های اولیه در جامعه

4 .

افزایش دانش و مهارت دانش آموختگان در زمینه تشخیص و درمان بیماری های شایع

5 .

داشتن درک حرفه ای و تعهدات پزشکی

6 .

شناخت کافی از بیماری ها و اولویت های جامعه

7 .

کاستن از موارد بیماری های مزمن در جامعه 

8 .

کاهش انجام پژوهش در بیمارستان ها با اولویت موارد بالینی و افزودن پژوهشهای جامعه محور با مداخلات آموزشی برپایه ارتقا سلامت در جامعه

9 .

پر رنگ شدن دید HOLISTIC و جامعه نگر در آموزش دانشجویان

10

ایجاد مهارت دانش آموختگان در ارزیابی جامعه

11.

ایجاد حساسیت در دانش آموختگان در رابطه با ارزیابی و حل مشکلات جامعه

12

.تدوین برنامه و راهکار مناسب جهت ایجاد ارتباط بین آموزش پزشکی و نظام عرضه خدمات ( معاونت سلامت)

13

.ایجاد پلی برای ارتباط بین رشته های مختلف علوم پزشکی به ویژه رشته های  پرستاری و بهداشت با فیلد

14

تقویت انگیزه در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان

15

تقویت منابع مالی جامعه نگربه صورت افزایش سهم بودجه جامعه نگر از کل بودجه وزارت

16

افزایش رضایت جامعه از خدمات پزشکی

17

ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرکزی آموزش جامعه نگر برای دانشگاه

18

تدوین  نظام و ارزشیابی مستمر برنامه ها و فعالیت های آموزشی جامعه نگر

19

ایجاد حساسیت و تعهد پذیری اجتماعی دانش آموختگان پزشکی در برخورد با مراجعین

20

تدوین برنامه مستمر نیازسنجی به همراه ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه

21

بکارگیری بیشتر وقت کاروزان در امور سرپایی بیماران

22 .

افزودن بر تسلط پزشکان فارغ التحصیل بر حیطه های مختلف نظام ارایه خدمات سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی

23 .

افزودن بر تسلط پزشکان فارغ التحصیل بر پیشگیری و کنترل بیماری های شایع و جنبه های عملیاتی نظام سلامت

24 .

 کاهش محفوظات وحجم زیاد دروس علوم پایه و ایجاد ارتباط این دروس با کاربرد آن در حرفه پزشکی

25 .

ایجاد تغییر در شیوه های زندگی مردم و به دنبال آن کاهش رفتارهای پر خطر

26 .

ارائه پیشنهادات از سوی کارشناسان صاحب نظر در راستای ایجاد ثبات در  سیاستهای بهداشتی درمانی کشور و رفع موانع و استفاده هر چه بیشتر از فرصت های موجود

27

تقویت ارتباط وهماهنگی بین آموزش و بخش بهداشت و درمان

28

ایجاد نگرش مثبت در اعضای هیأت علمی گروه ها نسبت به خدمات مراقبت اولیه و انتقال آن به دانشجویان

29

تقویت دانش اعضای هیأت علمی در خصوص آموزش جامعه نگر

30

ایجاد سیستم انگیزشی و تشویق برای جذب اساتید در فیلد

31

افزودن بر تعداد ویزیت و تنوع بیماران بر اساس ظرفیت با محوریت افزایش کیفیت آموزش

32

تدوین برنامه عملیاتی مشخص

33

تهیه امکانات و تجهیزات لازم در فیلد

34

ایجاد همکاری اساتید سایر بخش های بالینی با آموزش با پزشکی جامعه نگر

35

تدوین چارت سازمانی مشخص با هدف حضور اعضای هیأت علمی در فیلد

36

ایجاد نظام پیگیریfollow up بیماران

37

تمرکز بر آموزش سرپایی جایگاه آینده واقعی پزشکان

38

کاستن از تمرکز و تأکید اساتید برای آموزش بیمارستانی

39

برطرف نمودن ضعف در مهارت های ارتباطی پزشک با بیمار

40

تمرکز بر بیماریهای شایع و بومی وکاستن ازتأکید آموزش پزشکی بر موارد نادر

41

همکاری و ارتباط با نظام خدمات بهداشت

42

تخصیص منابع و کمبود تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در مراکز بهداشتی درمان (فیلد) برای آموزش دانشجویان

43

تقویت گروه پزشکی اجتماعی در دانشکده

44

ایجاد تعادل بین نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان پزشکی

45

تقویت ارتباط آموزشی بین معاونت ها در دانشگاه ها به ویژه معاونت آموزشی ، بهداشتی و درمان

46

شناخت و گسترش آموزش پزشکی جامعه نگر در سطح دانشکده ها

47

توجه مدیران آموزشی به محدودیت ها و موانع اجرای برنامه آموزشی پزشکی جامعه نگر

48

رهبریت طرح ها و پایان نامه ها در خصوص مشکلات موجود در جامعه

49

حمایت  معاونین آموزشی از برنامه های آموزش پزشکی جامعه نگر

50

تقویت ارتباط بین اساتید دانشگاه و مدیران و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

51

ایجاد ساختار تشکیلاتی اجرای برنامه جامعه نگر

52

ایجاد بانک اطلاعات از فیلد های آموزش جامعه نگر دانشگاه

53

رهبریت تعریف شده و تعیین متولی مورد توافق و ثابت برای برنامه آموزش پزشکی جامعه نگر

54

برقراری تجهیزات و امکانات ایاب و ذهاب برای ویزیت در مکانهای تعریف شده

55

تلاش در راستای جلب رضایت دانشجویان از نحوه اجرای برنامه آموزشی جامعه نگر

56

تشکیل کمیته ها و زیر مجموعه های فعال با محوریت  جامعه نگر در دانشکده ها

57

ایجاد استقلال دانشگاه ها جهت تدوین برنامه استاندارد آموزش جامعه نگر و رهبریت از قطب جامعه نگر کشور

58

ایجاد باور دانش آموختگان پزشکی جهت یادگیری مادام العمر و خود آموزی

59-

تقویت نظام ارجاع