ساختارقطب کشوری آموزش پزشکی جامعه نگر

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

تهیه و تدوین  و طرح ایده :

 نماینده علمی قطب جامعه نگر( دکتر سهیلا رشادت)

 

 

ساختارقطب کشوری آموزش پزشکی جامعه نگر

 

1ـ مجمع عمومی

2ـ سطح هیات مدیره شامل:

الف)سطح کمیته علمی راهبری

ب)کمیته اجرایی راهبری

3ـ دبیرخانه

سطح عملیاتی شامل:

الف)مراکز بهداشتی درمانی

ب)مراکزتحقیقاتی مرتبط

ج)کارگروه ها

د)اعضای انفرادی

 

مجمع عمومی:

مجمع عمومی عالی ترین بدنه قانونی قطب کشوری است.اعضای حقوقی ومدیران کارگروه ها در نشست ها ی سالانه مجمع عمومی حضور یافته و به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود می پردازند.

 

هیات مدیره:

این هیات ،بدنه علمی و اجرایی قطب بوده و جلسات این بخش بین نشست های مجمع عمومی برگزارشده و در آن برنامه های راهبری تدوین می شوند. هیات مدیره خود شامل دو بخش علمی و اجرایی است.

هیأت مدیره علمی، بدنه علمی طراحی سیاستهای قطب، به طریق شورایی  است.

هیأت مدیره اجرایی، دارای وظیفه پایش اجرای سیاستها و ایجاد پل ارتباطی میان سطح عملیاتی با بدنه علمی است.

 

سطح عملیاتی:

این سطح شامل مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش قطب خواهند بود. همچنین کلینیک ویژه دانشگاهمراکز مراقبت سیار موجود دربیمارستان ها مدارس کارگاه ها و کارخانه ها  و منازل نیز از جمله دیگر مراکز مورد استفاده جهت دانشجو خواهد بود که با پیوستن به قطب از خدمات و امکانات آموزش و پژوهش و مراقبت سلامت توسط قطب برخوردار خواهند شد.

این سطح همچنین شامل کلیه مراکز تحقیقاتی هم راستا با قطب  - معاونت محترم بهداشتی و اجزا بهداشتی آن معاونت محترم درمان  با تمرکز بر دفتر حاکمیت بالینی آن معاونت مرکز بهداشت استان واجزا بهداشتی آنمعاونت محترم غذا و دارو و اجزا آنبیمارستان ها  با تمرکز بر مراکز مراقبت از بیمار و دفاتر آموزش به بیمار ، دفاتر حاکمیت بالینی آنها و واحدهای مددکاری اجتماعی ومراکز مهارتهای بالینی و مراکز بازتوانی  تابعهدانشکده پزشکی  با تمرکز بر واحد آموزش آن  و گروههای پزشکی تابعه  و شوراهای پژوهشی آن دانشکده بهداشت  و اجزائ آن دانشکده پرستاری و مامایی واجزائآن دانشکده پیراپزشکی معاونت محترم آموزشی دانشگاه  با تمرکز بر مرکز مطالعات و توسعه  آن معاونت محترم مدیریت انسانی و منابع مالی دانشگاه دانشکده داروسازی با تمرکز بر مراکز تحقیقاتی  تولید دارو و صنعت وشوراهای پژوهشی آنها - مراکز مشاوره رفتاری موجود در سطح استان مراکز آسیبهای اجتماعی موجود درسطح استان مجمع خیرین سلامت --فرمانداری کرمانشاه استانداری کرمانشاهتمرکز بر آموزش و پرورش تمرکزبر بهزیستی شورای اسلامی شهر کرمانشاه فرهنگ سرا ها زندانها -مراکز پزشکی جامعه نگر دیگر دانشگاهها در دیگر استانها دبیرخانه محترم قطب های علمی کشور مرکز مطالعات و توسعه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

کارگروه ها:

کارگروه ها تیم هایی با تخصص خاص در چهارچوب اهداف کلی قطب کشوری آموزش پزشکی جامعه نگر خواهند بود. این نیروها به منزله مرجعی برای حمایت فنی سازمانی وعلمی درباره مسائل خاص مربوط به این شیوه ازآموزش(COME)  خواهند بود.

کارگروه ها شامل موارد زیر خواهند بود.

 1. کارگروه پژوهش جامعه نگر

 2. کارگروه بهداشت و پیشگیری

 3. کارگروه بالینی

 4. کارگروه تکنولوژی آموزش

 5. کارگروه علوم اجتماعی-اقتصادی- فرهنگی- برنامه ریزی شهری و روستایی

 6. کارگروه مردمی

 7. کارگروه بین بخشی

 8. کارگروه صنعت

 9. کارگروه دارو

 10. کارگروه مدیریت انسانی ومنابع مالی

 11. کارگروه فنی

 12. کارگروه ذینفعان

 13. کارگروه جذب نخبگان

 14. کارگروه روابط بین الملل

 

1-کارگروه پژوهش جامعه نگر: این کارگروه  هم راستا با نیازهای ملی سلامت و نیازهای بومی استان و موارد شناسایی شده در هر یک از کارگروهها به انجام پژوهش های اپیدمیولوژیک مبتنی بر جامعه خواهد پرداخت . نتیجه پژوهش ها به صورت اجرایی جهت مسئولان طراحی و از طریق کارگروه ارتباط با ذینفعان به آنان بازخورد داده خواهد شد . نقش دیگر این کارگروه آموزش متدولوژی تحقیق  و نیازسنجی به اساتید- دانشجویان و مردم خواهد بود .اعضای حقوقی این کارگروه معاونت محترم تحقیقات دانشگاه مدیر محترم پژوهشی دانشکده های پزشکی ،بهداشت ،پیراپزشکی ، مامایی پرستاری ، دندانپزشکی و داروسازی و مراکز تحقیقات بیمارستانها معاونت محترم بهداشتی استان ریاست محترم مرکز بهداشت-روسای مراکزتحقیقات دانشگاه- مدیر اجرایی قطب ریاست قطب نماینده علمی قطب

2-کارگروه بهداشت و پیشگیری:  نقش این کارگروه ارتباط با احیا جایگاه بهداشت در سطوح سه گانه آن خواهد بود ونیل به اهداف خود را مرتبط با برنامه های بهداشتی ملی واستانی و باارائه پروژه ها بطور خودجوش و پویا در جهت نیازهای سلامت بومی بر اساس مسئله طراحی نموده ودر این رابطه با کارگروههای : پژوهشی بالینی -  تکنولوژی آموزش و مردمی ، فنی  و ذی نفعان در ارتباط خواهد بود و با ارتباط با کلیه واحدها اعم از دانشکده ها و معاونت محترم بهداشتی ، معاونت محترم پژوهشی و آموزشی ، مرکز مطالعات توسعه،روسای مراکز بهداشتی استان و شهرستان و بیمارستانها در مسیر اهداف قطب حرکت خواهد نمود .در این کارگروه دانشجویان و مردم جامعه هدف آموزش گیرنده خواهند بود. در این کارگروه با هدف توانمند سازی دانشجویان  نحوه بهره گیری آموزشی دانشجویان با دستورالعمل های بهداشتی استاندارد در سطوح بین المللی و کشوری - کلیه مراقبت های سلامت راهنماهای بهداشتی طبق تقویم زمانی طراحی و به اجرا در خواهد آمد.اعضای حقوقی این کارگروه ریاست محترم دانشکده بهداشت معاونت محترم بهداشتی مدیراجرایی قطبنماینده علمی قطب- سوپروایزر محترم آموزشی قطب مدیر گروه پزشکی اجتماعی –– معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و دانشکده بهداشت-- مدیر گروه بیماریها در معاونت بهداشتی استان و شهرستان مدیر گروه ارتقا سلامت در معاونت محترم بهداشتی استان و مرکز بهداشت اعضای حقیقی این کارگروه: اعضای هیات علمی علاقمند دردانشکده بهداشت- پرستاری مامایی پیراپزشکی و پزشکی و کارشناسان مسوول مراکز بهداشتی وپرسنل محترم بهداشتی شاغل در سیستم های بهداشتی معاونت بهداشتی و یا مراکز بهداشتی 

3-کارگروه بالینی: نقش این کارگروه ارتباط با ارتقا مهارتهای بالینی و حرفه ای دانشجویان در جهت ارتقا سلامت جامعه خواهد بود و برای  نیل به اهداف قطب برنامه ها و پروژه های مورد نیاز را بر اساس نیازسنجی های آموزشی از دانشجویان  با کمک اساتید و گروههای آموزشی و بطور خود جوش و پویا و همچنین بر اساس نیازهای سلامت بومی براساس مسئله طراحی نموده و در این رابطه با کارگروه های : پژوهشی بالینی ـ تکنولوژی آموزش و مردمی و فنی در ارتباط خواهد بود. در این رابطه با کلیه واحدها اعم از بیمارستانها، دانشکدهها ، گروههای آموزشی و مدیران گروهها  مراکز مهارتهای بالینی و معاونت محترم بهداشتی، معاونت محترم پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات توسعه ، روسای مراکز بهداشتی استان و شهرستان در مسیر اهداف قطب در ارتباط خواهد نمود . دراین کارگروه دانشجویان جامعه هدف آموزش گیرنده خواهند بود.

اعضای حقوقی این کارگروه معاونت محترم  آموزشی دانشگاه ریاست دانشکده پزشکیمعاونت محترم آموزشی بالینی دانشکده پزشکی ـ مدیر پزشکی عمومی ـ مدیر اجرایی قطب ـ سوپروایزر محترم آموزشی عرصه- نماینده علمی قطب ـ مدیر گروه پزشکی اجتماعی ـ مدیران گروههای بالینی دانشگاه ـ مسول مرکز مهارتهای بالینی ـ رئیس مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه.

4-کارگروه تکنولوژی آموزش: نقش این کارگروه استفاده از فرهیختگان آشنا با نحوه آموزش صحیح در سطح دانشگاهی ( آموزش به دانشجویان پزشکی  در مقاطع مختلف تحصیلی و رشته های مرتبط با پزشکی ) با استفاده از روشهای نوین ، پویا و کاربردی و بهره گیری از روش های خلاقانه و فرآیندهای آموزشی خواهد بود. وظیفه و نقش دیگر این کارگروه استفاده از کارشناسان و اساتید آشنا به روشها و مدلهای آموزش بهداشتی  به مردم در جهت ارتقا سلامت مردم  میباشد که از آنان در پیشبرد اهداف قطب و توانمندسازی آموزشی به دانشجویان و مردم  استفاده خواهد شد و در این رابطه با کارگروههای : پژوهشیبالینی - مردمی، فنی و ذینفعان در ارتباط خواهد بود و با ارتباط با  کلیه واحدها اعم از دانشکده ها و معاونت محترم بهداشتی   ،معاونت محترم پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات توسعه، روسای مراکز بهداشتی استان و شهرستان و بیمارستان ها در مسیر اهداف قطب حرکت خواهد نمود . نماینده علمی قطب سوپروایزر محترم آموزشی قطب رئیس مرکز مطالعات توسعه دانشگاه مسوول فنی معاونت محترم بهداشتی استان 

5-کارگروه علوم اجتماعی-اقتصادی- فرهنگی و برنامه ریزی شهری و روستایی: نقش این کارگروه شناسایی و بررسی معضلات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی  و کالبدی به عنوان مسئله و مخاطرات سلامت میباشد  و در ارتباط با کارگروه های پژوهشی ، ذی نفعان ،مردمی و بین بخشی و فنی و آموزشی در راستای اهداف و ارزش های قطب حرکت خواهد نمود  . نقش دیگر این کارگروه شناساندن این دسته از مخاطرات به دانشجویان میباشد تا با توانمند ساختن آنان را ه مدیریت و سیاست گذاری در سلامت را پس از فراغت از تحصیل بیاموزند .اعضای حقوقی این کارگروه مدیر گروه پزشکی اجتماعی کارشناسان پژوهشی شاغل در مرکز تحقیقات  توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت دانشگاه نماینده علمی قطب سوپروایزر آموزشی عرصه مدیر گروه جامعه شناسی در جهاد دانشگاهی و دانشگاههای رازی و آزاد و پیام نور و یا نماینده ایشان نماینده کارگروه مدیریت و برنامه ریزی استان -

6- کارگروه مردمی: این کارگروه از طریق شورای سلامت محلات شوراهای معتمدین ، افراد داوطلب مردمی و واحدهای ارتباط مردمی مددکاریهای اجتماعی بهزیستی و دیگر واحدهای مرتبط با مسئله نیازهای خود را شناسایی  و اولویت گذاری  نموده و ضمن ارتباط با کارگروه پژوهشی( به جهت اطلاع از نیاز های مردم) و کارگروه بین بخشی زیر نظر قطب به منظور  دریافت حمایت در جهت حل مشکل مرتبط  با ارگانها و سازمانهای ذیربط  و از جمله شورای محترم  اسلامی شهر و نمایندگان مردمی و مدیران سازمانهای مربوطه اقدام خواهد شد در این رابطه مشارکت مردمی و بین بخشی هماهنگ خواهند بود .اعضای حقوقی این کارگروه مدیر اجرایی قطب نمایندگان مردمی نماینده مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت دانشگاه  در این کارگروه مسئول شورای سلامت محلات نماینده محترم  کرمانشاه بر حسب نیاز و مورد

7-کارگروه بین بخشی: وظیفه این کارگروه ایجاد هماهنگی بین اجزا ذیربط  در خصوص رفع مسئله سلامت است. همچنین قطب از اعضا این کارگروه در جهت آموزش  مشارکت بین بخشی و مردمی ، انواع ،مزایا ، ابعاد و کاربرد آنها به دانشجویان با انجام workshop  ها  مبتنی بر شواهد بومی بهره خواهد برد و با شناساندن مفهوم مشارکت و توانمند ساختن آنان راه مدیریت و سیاستگذاری در سلامت را پس از فراغت از تحصیل بیاموزند .اعضای حقوقی این کارگروه ریاست محترم دانشگاه معاونت محترم تحقیقات ریاست قطب مدیر اجرایی قطب کارشناسان پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت دانشگاه معاونت محترم بهداشتی استان ریاست مرکز بهداشت معاونت محترم غذا و دارو برحسب موضوع فرماندار محترم کرمانشاه مدیران کل ادارات  بر حسب موضوع ریاست محترم شورای اسلامی شهر نماینده محترم  کرمانشاه شهردار محترم کرمانشاه - مسول شورای سلامت محلات -نمایندگان مردمی مجریان طرحهای پژوهشی مرتبط با مسئله مورد بحث در مقوله سلامت جامعه  - مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه

8-کارگروه صنعت: وظیفه این کارگروه ارتباط با محققین ، پژوهشگران و فرهیختگانی است که تلاش های آنان به اختراع می انجامد . این کارگروه در ارتباط  مستقیم با محقق و مخترعین و با واحدهای ذیربط در سطح دانشگاه  و استانداری میباشد .معاونت محترم تحقیقات ریاست محترم مرکز تحقیقات نانو دانشگاه اعضا محترم مرکز تحقیقات نانو مدیر گروه محترم بیوفیزیک اعضا محترم گروه بیوفیزیک -مدیر کل امور بنیاد نخبگان استان مدیر اجرایی قطب -واحد رشددانشگاه - واحد مالکیت معنوی دانشگاه شرکت های دانش بنیان همکار با قطب-ریاست دانشکده فنی دانشگاههای رازی و آزاد و محققین و نخبگان و صاحبان اختراع در عرصه سلامت بر حسب مورد .

9-کارگروه دارو: این کارگروه دو نقش را به عهده دارد یکی بهره گیری از پژوهشگران و محققین در محور تولید دارو میباشد نقش دوم آن در راستای اهداف کلی معاونت محترم غذا و دارو و انتظارات از پزشکان با تمرکز بر تجویز منطقی دارو و پیشگیری از خطاهای پزشکی است.که در این رابطه با workshop   ها مبتنی  بر تجویز منطقی دارو و پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشجویان  آموزش داده خواهند شد همچنین قطب آنان را با وظایف و دستورالعمل ها و انتظارات پس از فراغت از تحصیل در این حوزه آشنا خواهد ساخت. اعضای حقوقی این کارگروه ریاست محترم دانشکده داروسازی ریاست محترم مرکز تحقیقات بیولوژی اعضا مرکز تحقیقات بیولوژی معاونت محترم غذا و دارو و یا نماینده ایشان  - مدیر اجرایی قطب شرکت های دانش بنیان همکار با قطب

10-کارگروه ارتباط با ذینفعان: این کارگروه نتیجه پژوهشهای به عمل آمده از کارگروه پژوهشی را که به صورت اجرایی جهت مسئولان طراحی گردیده ،از طریق مکاتبه  و یا انجام نشست ها و جلسات  به اطلاع ذینفعان ذیصلاح خواهد رساند تا از آن درسیاستگذاری ها ومدیریت سازمان مربوطه در جهت ارتقاسلامت جامعه بهره گرفته شود. نتیجه اقدامات تا حصول عملیاتی آن پیگیری خواهد شد. اعضای حقوقی این کارگروه مدیر اجرایی قطب ریاست قطب معاونت محترم تحقیقات دانشگاه معاونت محترم بهداشتی استان ریاست محترم مرکز بهداشت نماینده یا نمایندگان قطب برای ارتباط با ذی نفعان

-نمایندگان مردمی

11-کارگروه روابط بین الملل: نقش این کارگروه ایجاد ارتباط با مراکز بین المللی هم راستا با حیطه تخصصی قطب وآشنا با ارزشها و رسالت قطب و انتظارات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی میباشد. اعضای حقوقی این کارگروه ریاست محترم دانشگاه معاونت محترم آموزشی دانشگاه معاونت محترم تحقیقات دانشگاه ریاست قطب مدیر اجرایی قطب مدیریت روابط بین الملل دانشگاه  - نماینده قطب در امور بین الملل  -

12-کارگروه جذب نخبگان: وظیفه این کارگروه ارتباط با نخبگان و فرهیختگان در سطح دانشگاه استان و دیگر دانشگاهها در سطح کشور و حتی خارج از کشور هم راستا با حیطه قطب و آشنا  با ارزش ها و رسالت قطب  و انتظارات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی میباشد.اعضای حقوقی این کارگروه ریاست محترم دانشگاه معاونت محترم آموزشی دانشگاه معاونت محترم تحقیقات دانشگاه مدیریت بنیاد نخبگان استان یا نماینده ایشان مدیریتروابطبینالمللدانشگاه-ریاست قطب مدیر اجرایی قطب اعضا محترم هیات علمی و یا غیر هیات علمی شاغل در دیگر دانشگاهها ی علوم پزشکی علاقمند به پزشکی جامعه نگر مراکز جامعه نگر در دیگر دانشگاههای کشور نخبگان داخل و خارج از کشور جذب شده توسط دانشگاه و قطب .

13-کارگروه مدیریت انسانی و منابع مالی: نقش این کارگروه درحمایت مالی و انسانی از قطب در راستای اهداف عملیاتی کارگروه ها می باشد. اعضای حقوقی این کارگروه  مدیریت منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه ذیحساب دانشگاه مدیر اجرایی قطب سوپروایزر آموزشی عرصه جامعه نگر

14-کارگروه فنی: نقش این کارگروه حمایت فنی از هر یک از کارگروه ها و هیات مدیره اجرایی و علمی و اجزا همکار با قطب میباشد. اعضای حقوقی این کارگروه  مشاور حقوقی دانشگاه مسوول فنی معاونت بهداشتی مسول فنی ستاد مدیریت منابع مالی و انسانی دانشگاه - مدیر اجرایی قطب نماینده صدا و سیما

 

اعضا و مراکزانفرادی:

اعضای انفرادی شامل آندسته از مراکز و افرادی هستند که موافقت خود را در قبال پیشبرد اهداف قطب اعلام میدارند. شامل هنرمندان مراکز آسیب های اجتماعی اساتید و اعضای هیات علمی- کارشناسان ارشد و کارشناسان و پرسنل شاغل در واحدهای خدمات بهداشتی درمانی در رده های مختلف اعم از شهر و روستا، پرسنل شاغل در بیمارستان هااساتید و دیگر اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه ها مرتبط با حوزه سلامت - مدارسکارگاه ها و کارفرمایان مشاغلـو ... و همچنین مراکز بهداشتی درمانی-واحدهای مراقبت سیار بیمارستان ها می باشند که موافقت خود را در زمینه همکاری با قطب، بعنوان بستری برای آموزش اعلام داشته وعضوآن می شوند. این همکاری میتواند افتخاری و یا غیرآن باشد که در این صورت از طریق مدیریت و منابع انسانی دانشگاه و یا واحدهای تابعه مربوط به خود و یا سطوح بالاتر تحت حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین مدارس، کارخانه ها، مشاغل، ادارات وخانه ها نیز بعنوان دیگر مکانهای مورد نیاز برای آموزش مورد استفاده قرارخواهندگرفت.

 

دبیرخانه:

دبیرخانه در درمانگاه ثامن الائمه واقع شده و به حمایت از عملکرد های مجمع عمومی و هیات مدیره پرداخته و مسئولیت مستقیم اجرا  و فعالیت ها ارتباطی قطب کشوری را بر عهده دارد. این بخش منجر به توسعه راهبرد ارتباطی شبکه میشود و کارکرد خود را از طریق اینترنتی بصورت پل ارتباطی بین اعضا و مسئولین ذیصلاح و افراد ذیربط برقرار خواهد نمود و این امر همچنین منجر به تبادل تجربیات و اطلاعات خواهدشد.

 

ارتباطات:

قطب کشوری جامعه نگر کانال های ارتباطی متفاوتی برای تبادل و گسترش تجربیات و اطلاعات خود بکارخواهند گرفت.

وبسایت قطب که در آن اعضا میتوانند گزارشات، نتایج تحقیقات و دیگر اطلاعات را به مبادله بگذارند.

خبرنامه قطب که هدف آن ارائه اطلاعات، مدلهای عملی آموزش در اجتماع وپیشرفت وضعیت قطب و راهی برای تبادل تجربیات خواهد بود.

کنفرانس ها که توسط دبیرخانه و هیات مدیره هماهنگی خواهدشد.

انتشارکتب برای معرفی خود در سایر دانشگاهها.

5ـ بازدیدهای دوره ای اساتید و دانشجویان بین دانشگاهی جهت مبادله تجربیات و رفع چالشها و ارائه راهکارهای بهتر برای تقویت و تسهیل آموزش در اجتماع.