دورنمای مرکز

دور نما :

انسان سالم محور توسعه است . در اسناد کنفرانس آلماآتا تاکید شده است که مراقبتهای اولیه بهداشتی جزء جدایی نا پذیر از کل توسعه اقتصادی اجتماعی کشور است و سلامت مردم باید محور حرکت همه بخشهای توسعه باشد. لذا جامعه پزشکی  به دلیل  نقش اساسی آن در توسعه باید قادر باشد باسرمایه گذاری بزرگ  از جمله تغییر در نظام آموزش پزشکی، تنظیم هدف ها و برنامه ریزی  در راستای اجرای آن مشکلات مربوط به سلامت جامعه ،بهداشت و درمان مردم را با در نظر گرفتن نیازهای جامعه، اولویت ها ی بهداشتی کشور ، توجه به تناسب و نقش عوامل مختلفی همچون سبک و شیوع زندگی ، محیط ، ژنتیک و علوم پزشکی و با در نظر گرفتن شواهد حاکی از ارتباط بین سلامتی با حمایت اجتماعی ، عدالت و سرمایه اجتماعی به طور اصولی حل کند  و به پرورش سلامت بپردازد و  در این راستا با ارتباط با علوم انسانی  اجازه دهد تا پزشکان عمومی با آزمون مهارتهای وجودی خود در صحنه های اجتماعی و اقتصادی جدید ، به کسب تجربه بپردازند . در این راستا قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر نقش راهبر و مشاور سیاست گذار را  در این زمینه ایفا خواهد نمود تا بتوانیم به اهداف و انتظارات  نقشه جامع علمی سلامت کشور  برای نیمه راه 1404 نائل گردیم .