پایش خانوارها

پایش بهداشتی خانوارها

پایش عملی مادران،کودکان وسالمندان توسط دانشجویان کارورز این بخش در معیت تیم تنظیم خانواده ، واحد مادر وکودک ، واحد مامایی و واحد واکسیناسیون در مانگاه ثامن الائمه انجام می شود،همچنین انجام عملی واکسیناسیون به اطفال نیز توسط کارورزان انجام می شود.

نماینده محترم  معرفی شده از سوی مرکز بهداشت شهرستان :خانم زورپیکر

مسئول پایش مادران سرکار خانم

مسئول پایش کودکان سرکار خانم عابدینی

مسئول پایش سالمندان خانم رسولی

مسئول پایش واکسیناسیون خانم زورپیکر