اعضای هیات مدیره در بخش کمیته علمی راهبری

اعضای هیات مدیره در بخش کمیته علمی راهبری

1-جناب آقای دکتر فیض اله منصوری

2-جناب آقای دکتر نوابی

3-جناب آقای دکتر بهروز حمزه

4-جناب آقای دکتر علی عزیزی

5-جناب آقای دکتر حسین اشتریان

6- ریاست قطب -دکتر سهیلا رشادت

7-خانم دکتر پروین زاد