workshop اشنایی با پزشک خانواده

work shop آموزشی آشنایی با پزشک خانواده ، اهداف و برنامه های آن  جهت دانشجویان کارورز در این مجموعه برگزار میشود .

مدرس دکتر بیژن کبودی