فهرست افدامات

 

 

 

اهم فعالیتهای انجام شده درقطب علمی جامعه نگر

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

از بدو تبدیل شدن به قطب

 

اهم فعالیتهای انجام شده دراین مرکز از بدو قطب علمی شدن عرصه جامعه نگر

 

 1. تدوین و طراحی چشم انداز یا دورنمای قطب توسط نماینده علمی قطب

 2. تدوین و طراحی رسالت قطب توسط نماینده علمی قطب

 3. تدوین و طراحی اهداف قطبتوسط نماینده علمی قطب

 4. تدوین و طراحی اهداف قطب توسط نماینده علمی قطب

 5. تدوین ارزشهای قطب توسط نماینده علمی قطب

 6. طراحی ساختار قطب توسط نماینده علمی قطب

 7. تدوین برنامه راهبردی قطب کشوری آموزش پزشکی جامعه نگر توسط نماینده علمی قطب وارسال آن به وزارت متبوع طبق درخواست و مکاتبه وزارت متبوع

 8. راه اندازی سایت قطب به آدرس www.ecome.kums.ac.ir وتهیه موضوعات مورد نیاز در سایت متناسب با منوهای مربوطه ـ توسط نماینده علمی قطب

 9. جمع آوری کلیه مستندات مجموعه از بدو شروع فعالیت تا به کنون وارسال آن به حوزه معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع در پی در خواست آن حوزه محترم-توسط نماینده علمی قطب

 10. طراحی برنامه مدون پایش و ارزشیابی قطب - توسط نماینده علمی قطب

 11. اعمال تغییرات در کوریکولوم آموزشی دانشجویان کارورز معرفی شده به قطب و نظارت قطب در برنامه‌ها از طراحی تا فرآیند و اجرا بصورت ذیل:

11-1) تدوین برنامه و اجرای عملیاتی باز دید دانشجویان از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی در معیت تیم بهداشت محیط ناحیه ثامن الائمه وبا هماهنگی با ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و مبتنی بر نماینده معرفی شده از سوی ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با درخواست نماینده علمی قطب. این برنامه در کوریکولوم آموزشی و Logbook دانشجویان درج گردیده است.

11-2) تدوین برنامه توسط نماینده علمی قطب برای امکانسازی ارائه پژوهشهای جامعه نگر توسط کارورزان قطب در رابطه با مسائل مختلف اجتماعی و مرتبط با مسائل شایع روز پزشکی با بهره‌مندی ازظرفیت کارشناسان مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی با هدف نهادینه کردن شناخت دانشجویان از مشکلات بطن جامعه و همچنین رها کردن آنان از بستر بیمارستان و ایجاد روحیه تحقیق در آنان.

11-3) طراحی و برگزار نمودن workshop  های آموزشی جهت دانشجویان کارورز قطب، توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه،پس از پایان ویزیت همه روزه با هدف آشنایی دانشجویان با عوامل گوناگون موثر بر سلامت که شرح مختصری از اقدامات انجام شده در این خصوص ارائه می گردد: (این برنامه در کوریکولوم آموزشی و Logbook دانشجویان درج گردیده است)

الف) در حوزه علوم اجتماعی

ـ workshop  با عنوان تهدیدکننده‌های اجتماعی سلامت وتأثیر آن در سلامت جامعه ـ مدرس: مهندس نادر رجبی گیلان، کارشناس ارشد علوم اجتماعی

ـ workshop  با عنوان نقش مشارکت مردمی و بین بخشی و اهمیت آن در سلامت جامعه ـ مدرس: مهندس سیدرامین قاسمی کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

ـ در حال حاضر مدرسین این حوزه، کارشناسان ارشد علوم اجتماعی و رفاه اجتماعی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت می باشند.

ب) در حوزه علوم اقتصادی

ـ workshop  آشنایی با اقتصاد سلامت ـ مدرس: کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، مهندس مسلم صوفی

ج) در حوزه علوم بهداشتی

- workshop  آموزش خطرات زیست محیطی و نقش آن در سلامت مدرس: کارشناس ارشد بهداشت محیط، مهندس زینب جعفری.

ـ در این خصوص برگزار نمودن workshop  با عنوان: آشنایی با پزشک خانواده ونقش آن در سلامت جامعه وارائه برنامه پزشک خانواده جهت کارورزان با هدف آشنایی آنان با برنامه پزشک خانواده قبل از فراغت از تحصیل؛ نماینده معرفی شده از سوی مرکز بهداشت شهرستان

د) در حوزه معاونت غذا و دارو

 برگزار نمودن workshop  با عنوان: آشنایی کارورزان با دستورالعمل‌های حوزه معاونت غذا و دارو واهداف و وظایف آنان، نسخه نویسی منطقی و پیشگیری از خطاهای پزشکی؛ مدرس: جناب آقای دکتر وریا رحیمی (فارماکولوژیست: نماینده محترم معاونت غذا و دارو)

ه) در حوزه سلامت شهری

برگزار نمودن  workshop با عنوان: آشنایی با جغرافیای پزشکی و مکان یابی بیماریها و تاثیر آن بر سلامت  ـ مدرسین: کارشناس ارشد جغرافیای پزشکی  و برنامه ریزی شهری، مهندس علیرضا زنگنه و مهندس شهرام سعیدی

ه) در حوزه ارتقاء دانسته های پزشکی

ـ برگزار نمودن noon report کارورزان با اساتید شاغل در عرصه با درجه تخصصی اساتید در حیطه موضوعات شایع و رفع مشکلات بالینی دانشجویان کارورز در عرصه پس از ویزیت

ـ مکاتبات قطب با گروه محترم پزشکی اجتماعی بصورت دعوت از گروه محترم پزشکی اجتماعی جهت همکاری مشترک با عرصه در امر آموزش ودریافت پاسخ مساعد ونهایتا اعلام آمادگی آن گروه ومعرفی اساتید همکار با عناوین سر فصلهای آموزشی

 1. تدوین برنامه جهت ارتقای فعالیتهای حرفه‌ای کارورزان در کوریکولوم جدید توسط نماینده علمیقطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه،با مکاتبه با ریاست محترم مرکز بهداشت استان و درخواست از ایشان در معرفی نمایندگان خود در حوزه های مورد درخواست قطب و همکاری با قطب در این راستا بصورت:

الف) معرفی نماینده به قطب و تعامل با مجموعه از فرآیند تا اجرا

ب) انجام پایش عملی توسط دانشجویان در واحدهای بهداشت خانواده،بهداشت مادر و کودک و واحد واکسیناسیون بصورت انجام واکسیناسیون و آموزش به جامعه هدف توسط کارورزان و درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook آنان

 1. تدوین برنامه تقویت طب سرپایی کارورزان توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه، بصورت حضور دانشجویان به همراه متخصصین محترم شاغل در عرصه در کلینیک ویژه دانشگاه در ساعات بعد از ظهر در کوریکولوم جدید و اجرای عملیاتی آن

 2. تولید تألیفات به نام قطب

 3. چاپ و نشر و ارسال تألیفات بنام قطب به وزارت متبوع

 4. تدوین عقد قرارداد با مدرسین همکار با قطب وپرداخت حق الزحمه به آنان از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه

 5. طراحی توانمند سازی مردم و دانش‌آموزان توسط دانشجویان کارورز قطب توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه، با هدف تعامل دانشجویان با مردم در گروههای سنی  و جنسی مختلف خارج از محیط آموزشی خود- در این راستا اولویت بر توانمندسازی در سطح دانش‌آموزان مدارس قرار داده شد. سپس مردم ـ این برنامه در کوریکولوم آموزشی و Logbook دانشجویان درج گردیده است ـ در این رابطه، اقدامات زیر به انجام رسیده است:

الف) مکاتبه با ریاست محترم مرکز بهداشت جهت معرفی نماینده واحد بهداشت مدارس

ب) تشکیل جلسه با مسئول محترم واحد بهداشت مدارس استان-شهرستان جهت همکاری مشترک

ج) بررسی راههای اجرایی معاونت سلامت در سطح مدارس جهت انجام مقدمات کار

د) حضور دانشجویان در سطح مدارس وآموزش به دانش آموزان-برنامه ریزی واجرای عملیاتی در مقاطع ابتدایی-راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه در مورد پیشگیری از ابتلا به بیماریها با انتخاب موضوعات بهداشتی نیازمند هر گروه سنی ومتناسب با عناوین مورد نظر واحد بهداشت مدارس

ص) تهیه دستورالعمل لازم جهت دانشجویان در خصوص ارائه مطالب در مدرسه توسط نماینده علمی قطب

و) تهیه پمفلت های آموزشی توسط کارورزان پزشکی جامعه نگر جهت گروههای سنی مختلف به زبان ساده وعام فهم تحت نظارت نماینده علمی قطب ـ این برنامه در کوریکولوم آموزشی دانشجویان درج گردیده است

ه) بررسی و ارزیابی پمفلت ها ورفع اشکالات ونواقص آن توسط نماینده علمی قطب

ی) آماده نمودن پمفلت ها توسط نماینده علمی قطب و ارائه آن به واحد آموزش جهت توزیع در سطح دانش‌آموزان به توسط دانشجویان

 1. تدوین ساختار قطب و اجزاء آن، توسط نماینده علمی قطب

 2. تعیین اعضای ساختار قطب شامل اعضا مجمع عمومی ـ هیات مدیره اجرایی وعلمی ـ سطح عملیاتی ـ کارگروهها-  مسئول سایت- دبیرخانه

 3. مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه توسط نماینده علمی قطب جهت اعلام فراخوان دعوت به همکاری نخبگان با قطب از طریق سایت و ارسال به دیگر دانشگاهها

 4. طراحی و تدوین برنامه جهت فعال نمودن دیگر درمانگاه های سطح شهر در راستای بهره گیری از ظرفیت های موجود دانشگاه توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه، برای توانمندسازی مهارتهای حرفه ای و آموزش دانشجویان پزشکی شامل9 درمانگاه فعال گردیده است. این برنامه در کوریکولوم آموزشی دانشجویان درج گردیده است. درمانگاههای فعال شده (9مورد) به شرح ذیل است:

الف) درمانگاه حاج دایی مرکز (وبا سالک جذام)

ب) درمانگاه فرهنگیان ( مرکز مشاوره تالاسمی)

 ج) درمانگاه رفعتیه (مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری)

 د) مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی ـ سل.

ص) درمانگاه حافظیه جهت غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتونوری.

و) درمانگاه حاج منصوبی جهت ویزیت و پایش سالمندان.

ه) درمانگاه شهید فهمیده جهت ویزیت و آموزش نحوه شیردهی به مادران و ویزیت اطفال در کلینیک سلامت مادر و کودک.

ز) درمانگاه طالقانی واحد تغذیه بیماران دیابتی.

ط) درمانگاه بیمارستان امام علی(ع) واحد تغذیه و توانبخشی بیماران قلبی.

و حضور عملی دانشجویان در این واحد ها و درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook آنان و مشاهده عینی پایش این دسته از مراجعین

 1. اجرای طرح تحول نظام سلامت در قطب برابر با مقررات

 2. تشکیل جلسه با رابطین مرکز بهداشت وتوجیه آنان در خصوص ارتقا عرصه به قطب کشوری ولزوم جلب همکاری آنان با مرکز در ارتباط باHome visit  جهت مقدمات شروع کار توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه،

 3. اجرایی نمودن برقراری تعرفه جدید ویزیت مراجعین برابر کلینیک ویژه در مرکز از مهر ماه 1392 (دراقدام به منظور ایجاد انگیزه در اساتید شاغل در عرصه)

 4. طراحی حضور رزیدنت در قطب توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاهو فعال نمودن عملیاتی آن با حضور رزیدنت ها ی گروههای آموزشی-در حال حاضر در تعامل با مدیر گروه محترم روانپزشکی این مجموعه رزیدنت می فرستند- و مکاتبه با معاونت محترم آموزشی دانشگاه و مدیر محترم تحصیلات تکمیلی در خصوص استقرار سایر رشته ها از جمله داخلی، اطفال، زنان و عفونی با توجه به تجربه موفق رشته روانپزشکی در قطب

 5. تهیه ونصب تابلو مرکز با عنوان جدید (قطب کشوری آموزش پزشکی جامعه نگر)

 6. امکانسازی چاپ پمفلت های تهیه شده توسط دانشجویان توسط نماینده علمی قطبـ برای اولین بار در سطح دانشگاهـ و برنامه ریزی جهت و توزیع آن در سطح مردم توسط خود دانشجویان و اجرای عملیاتی آن

 7. انجام طرح تحقیقاتی بررسی دیدگاه دانشجویان عرصه پزشکی جامعه نگر از آموزشهای دریافت شده آن مجموعه با استناد به برنامه آموزشی اجرا شده طی سالهای 86-90 (دوره آموزشی یک ماهه)

 8. چاپ مقاله از نتایج طرح تحقیقاتی نظرسنجی از دانشجویان عرصه در مجله علمی پژوهشی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

 9. خرید  وسایل و تجهیزات مورد نیاز عرصه توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه به درخواست قطب

 10. طراحی و تدوین برنامه تعامل قطب با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت توسط نماینده علمی قطب به جهت بهره گیری از نقاط و اهداف مشترک هر دو مجموعه در زمینه سلامت‌نگری و اجرای عملیاتی آن که منتج به انجام تحقیقات مشترک مبتنی بر سلامت جامعه بنام قطب گردیده است.

 11. تولیت قطب در ساماندهی طب سرپایی در سطح دانشگاه، متعاقب درخواست حضوری ریاست قطب از ریاست محترم دانشگاه مبنی بر ساماندهی طب سرپایی در سطح دانشگاه در بازدید ایشان از حوزه  معاونت محترم آموزشی و موافقت با این درخواست که منتج به تولیت قطب در این ساماندهی گردید. متعاقباً در این رابطه جلسه‌ای با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی و ریاست قطب تشکیل شده و تصمیم بر ادامه جلسات تا حصول نتیجه و اعلام برنامه قطب از سوی معاونت محترم آموزش بالینی دانشکده به مدیران گروهها گردید.

 12. اقدام در جهت جمع‌آوری منابع مالی به صورت: الف) محاسبه درآمدهای مجموعه طی سالهای 1391 تا 1393. ب) امکان‌سنجی استقلال مالی مجموعه و ج) ارسال آن به معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت اقدام مؤثر، متناسب با شرایط موجود

 13. تهیه سند تحلیل وضعیت موجود قطب در زمینه ارائه خدمات- توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 14. طراحی اولویتهای آموزشی قطب در سال 1393-94- توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 15. طراحی اولویتهای آموزشی قطب در سال 95-94 توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 16. طراحی اولویتهای پژوهشی قطب در سال 1393-94- توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 17. طراحی اولویتهای پژوهشی قطب در سال 95-94 توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 18. طراحی نحوه ارتباط قطب در جذب منابع، تعامل با ذینفعان- توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 19. طراحی نحوه ارتباط قطب در جذب منابع در روابط بین الملل- توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 20. تهیه سند نیازهای واجد اولویت سلامت جامعه در سال 1393-94 مرتبط با حیطه تخصصی قطب مورد درخواست وزارت متبوع- توسط نماینده علمی قطب و ارسال به وزارت متبوع

 21. عقد تفاهم‌نامه با مسئولین عالی مقام در سطح شهر کرمانشاه ـ فرماندار محترم کرمانشاه ( جناب آقای مهندس فضل‌اله رنجبر) بنام قطب در راستای جلب حمایت آن مقام محترم به انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و بهداشتی مبتنی بر جامعه و اجرای مداخلات در راستای سلامت‌نگری در سطح کرمانشاه

 22. ارسال نتایج تحقیقات بعمل آمده در زمینه سلامت خانوارهای ساکن در اسکان غیر رسمی شهر کرمانشاه (حاشیه نشین) به فرماندار محترم کرمانشاه،برای اولین بار در سطح دانشگاه

 23. بررسی مشکلات مناطق حاشیه نشین و اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه و ارائه راهکارها در حل مشکلات (مورد درخواست فرماندار محترم کرمانشاه از ریاست قطب –آبان 93) و ارائه گزارش خود برای آنان،برای اولین بار در سطح دانشگاه،

 24. تعامل با مسئول امور بانوان استانداری  سرکار خانم شریفه حق شناس توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه، در راستای انجام خدمات سلامت به زنان با توجه به شعار  امسال سازمان بهداشت جهانی "سلامت زنان سلامت همه جامعه " بر اساس انجام پژوهش‌های مبتنی بر جامعه

 25. ارائه مکتوب نتایج مطالعات پیمایشی خود در حوزه زنان روستایی و حاشیه‌نشین مرتبط به مشاور امور زنان و درخواست استفاده از نتایج طرح ها از ایشان در سیاست‌گذاری در امر سلامت زنان توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه

 26. حضور در جلسه کارگروه امور زنان  استانداری با حضور فرماندار محترم کرمانشاه و ارائه نتایج مطالعات خود در حوزه زنان روستایی و حاشیه نشین مرتبط با سلامت بصورت حضوری ( سخنرانی) نزد مقامات عالیرتبه استان در شهرستان ـ توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه

 27. ارائه نتایج تحقیقات خود در زمینه سلامت معلمین به مدیر کل محترم آموزش و پرورش باهدف  بکارگیری نتایج تحقیق در اتخاذ سیاست های آن اداره محترم،برای اولین بار در سطح دانشگاه

 28. ارائه نتایج تحقیقات خود در زمینه دسترسی شهروندان به مراکز بهداشتی درمانی و اجرای عدالت در سلامت به معاونت محترم بهداشتی  باهدف  بکارگیری نتایج تحقیق در اتخاذ سیاست های آن اداره محترم،برای اولین بار در سطح دانشگاه

 29. ارائه نتایج تحقیقات خود در زمینه ارزیابی کارائی بیمارستانها  به معاونت محترم درمان   باهدف بکارگیری نتایج تحقیق در اتخاذ سیاست های آن معاونت محترم،برای اولین بار در سطح دانشگاه

 30. مکاتبه با ریاست محترم مرکز مطالعات توسعه دانشگاه توسط نماینده علمی قطب در خصوص اجرای کارگاههای مورد نیاز اساتید هماهنگ با فعالیتهای مجموعه ( از جمله برگزار نمودن کارگاه پزشکی پاسخگو و کارگاه روشهای نوین آموزش طب سرپایی جهت اساتید و ...) که در این راستا کارگاه پزشکی پاسخگو برگزار شد. مدرس: دکتر فرتوک زاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 31. طراحی سند مداخلات پیشنهادی ارائه خدمت در حیطه تخصصی قطب - توسط نماینده علمی قطب و ارسال آن به وزارت متبوع

 32. تهیه چک لیست اهم اقدامات انجام شده در قطب و ارائه گزارش آن به ریاست محترم دانشگاه (6/11/1392) (369/ 10/ 302/ 7/پ) و معاونت محترم آموزشی دانشگاه در تاریخ (18/10/1392) (346/ 10/ 302/ 7/پ) و مورخه 17/8/1393

 33.  طراحی و تدوین سند سیاست قطب در چشم انداز افق 1404 توسط نماینده علمی قطب و ارسال آن به وزارت متبوع

 34. طراحی و تدوین جهت گیری و الزامات قطب در راستای برنامه جامع علمی سلامت توسط نماینده علمی قطب و ارسال آن به وزارت متبوع

 35. طراحی و تدوین نقشه راه قطب در برنامه توسعه توسط نماینده علمی قطب و ارسال آن به وزارت متبوع

 36. طراحی و تدوین نقشه راه قطب در تحول نظام سلامت توسط نماینده علمی قطب و ارسال آن به وزارت متبوع

 37. طراحی و تدوین استراتژی قطب برای تربیت طبیب جامعه نگر توسط نماینده علمی قطب و ارسال آن به وزارت متبوع

 38. طراحی و تدوین برنامه عملیاتی قطب در سال 95-94 توسط نماینده علمی قطب و ارسال آن به وزارت متبوع

 39. طراحی و تدوین برنامه حضور کارورزان در معاونت هابصورت عملی توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه، و اجرای عملیاتی آن:

  1ـ حضور عملی کارورزان قطب در معاونت محترم بهداشتی با هدف آشنایی کارورزان با انتظارات معاونت محترم بهداشتی از آنان پس از فراغت از تحصیل و درج در کوریکولوم آموزشی انان.   

  2ـ حضور عملی کارورزان در معاونت محترم غذا و دارو با هدف آشنا نمودن کارورزان با انتظارات آن معاونت محترم از کارورزان پس از فراغت از تحصیلو درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook آنان.

 40. فعال سازی دو نهاد غیردانشگاهی در راستای تقویت طب سرپایی برای اولین بار در سطح دانشگاه توسط نماینده علمی قطب،شامل:

الف- سازمان محترم انتقال خون: حضور کارورزان در سازمان محترم انتقال خون با هدف آشنایی کارورزان با فرآورده های خونی و تقویت مهارتهای حرفه ای آنان و درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook کارورزان قطب

ب- سازمان محترم بهزیستی با هدف ویزیت نحوه توانبخشی بیماران معلول و تحت پوشش سازمان محترم بهزیستی با هدف آموزش پیشگیری در سطح سوم به کارورزان پزشکی قطب و درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook آنان

 1. - فعال نمودن واحد تغذیه بیماران قلبی در بیمارستان امام علی (ع) برای اولین بار در سطح دانشگاهجهت کارورزان قطب توسط نماینده علمی قطب،با هدف آشنا نمودن کارورزان پزشکی با نحوه آموزش بیماران قلبی با هدف آموزش پیشگیری سطح سوم و درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook آنان

 2. فعال نمودن واحد تغذیه بیماران دیابتی مرکز تحقیقات دیابت در جهت آموزش کارورزان قطب علمی پزشکی جامعه نگر برای اولین بار در سطح دانشگاهتوسط نماینده علمی قطب با هدف آموزش کارورزان با نحوه تغذیه مناسب بیماران دیابتی و درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook آنان

 3. طراحی و تدوین برنامه توانمندسازی کارورزان پزشکی جامعه نگر در راستای تقویت طب سرپایی توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه، و حضور دانشجویان کارورز پزشکی در ساعات بعدازظهر در کلینیک ویژه دانشگاه در معیت اساتید علمی قطب ـ داخلی، اطفال، زنان و پوست ـ و درج در کوریکولوم آموزشی و Logbook آنان

 4. فعال نمودن واحد توانبخشی بیماران قلبی بیمارستان امام علی (ع) توسط نماینده علمی قطب،برای اولین بار در سطح دانشگاه، جهت حضور فیزیکی و آموزش کارورزان پزشکی با نحوه توانبخشی بیماران قلبی و درج آن در کوریکولوم آموزشی دانشجویان و همچنین Logbook آنان.

 5. مکاتبه با مسئولین ذی‌صلاح در سطح دانشگاه مبنی بر افزودن تعداد اعضا بالینی قطب و متخصصین عرصه در رشته های اطفال، زنان و مامایی و داخلی ـ عفونی توسط نماینده علمی قطب که منتج به جذب یک متخصص پوست، 3 متخصص روانپزشکی و یک متخصص داخلی گردید.

 6. تهیه و تدوین بسته نوآوری آموزشی قطب توسط نماینده علمی قطب هماهنگ با بسته تحول آموزشی و ارسال آن به وزارت متبوع در راستای درخواست معاونت محترم آموزشی وزارت از قطب مبنی بر ارائه بسته نوآوری آموزشی خود.

 7. تهیه و تدوین سند پیشنهادی قطب در راستای اجرای بسته تحول و نوآوری آموزشی توسط نماینده علمی قطب و ارسال به معاونت محترم آموزش وزارت متبوع.

 8. جمع‌آوری کلیه مستندات قطب و فعالیتهای آموزشی قطب بنا به درخواست وزارت متبوع جهت ارزشیابی قطب در سال 1393. این امر به تنهایی توسط نماینده علمی قطب انجام شد و بصورت حضوری به وزارت متبوع ارائه گردید.

 9. درخواست جهت راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری قطب که منتج به نتیجه مثبت گردید و سیستم اتوماسیون قطب راه اندازی شد.

 10. تهیه خوراک جهت update نمودن سایت قطب توسط نماینده علمی قطب.

 11. باز تعریف مجدد اجزاء سایت قطب توسط نماینده علمی قطب.

 12. update نمودن سایت قطب توسط- ریاست قطب و  مهندس ملکی (مسئول سایت).

 13. درخواست جهت اختصاص  یک نفر به طور مجزا و تمام وقت جهت سایت قطب که به منتج به نتیجه مثبت گردید و مهندس ملکی مسئول سایت قطب گردیدند.

 14. بررسی link های مورد نیاز سایت قطب به دیگر دانشگاهها و وزارت متبوع دیگر اجزاء توسط نماینده علمی قطب طراحی شد و توسط مسئول سایت برقرار گردید.

 15. درخواست از معاونت محترم آموزشی برای تشکیل دفاتر قطب در کلیه معاونت‌ها، دانشکده ها توسط نماینده علمی قطب.

 16. درخواست از گروههای اموزشی به ارسال برنامه های آموزش مبتنی بر جامعه در حیطه تخصصی هر گروه برای مقاطع کارورزی – کارآموزی و رزیدنتی به قطب ارائه ایده: نماینده علمی قطب.

 17. درخواست از گروههای آموزشی به ارسالبرنامه های آموزشی مبتنی بر طب سرپایی در حیطه تخصصی هر گروه برای مقاطع کارورزی – کارآموزی و رزیدنتی به قطب ارائه ایده: نماینده علمی قطب.

 18. بازتعریف ساختار قطب توسط نماینده علمی قطب مبتنی بر موارد مورد درخواست در ارزشیابی انجام شده از قطب توسط وزارت متبوع

 19. درخواست قطب از معاونت محترم آموزشی دانشگاه در شرکت قطب در پایش های معاونت محترم آموزشی از گروههای آموزشی که منتج به پاسخگویی مثبت آن معاونت محترم و مشارکت ریاست قطب در پایش های معاونت محترم آموزشی از برخی از گروههای آموزشی گردید و پیشنهادات قطب در تقویت عملکرد آن گروهها در هر پایش ارائه می گردید. جلسات پایش یکشنبه ها و سه شنبه هر هفته از ساعت 13 الی 16 در دفتر معاونت محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی برگزار می گردید.

 20. جمع آوری مطالب جهت چاپ مجلات آموزشی در نسیم سلامت مردم تحت نظارت ریاست قطب (نماینده علمی قطب) ،برای اولین بار در سطح دانشگاه،با همکاری انتشارات سارینا پژوه، چهار شماره شامل:

1ـ ویژه نامه مادران،

2ـ ویژه نامه بیماریها.

3ـ ویژه نامه سالمندان.

4ـ ویژه نامه کودکان.

 1. طراحی Logbook کارورزان قطب بر اسا موارد مورد آموزش توسط نماینده علمی قطب

 2. مشارکت قطب در بررسی پروپوزالهای ارسال شده از سوی مرکز محترم مطالعات و توسعه وزارت متبوع و درخواست از قطب جهت اعلام نظرات قطب به آن حوزه محترم در آن راستا: موارد مورد بررسی توسط نماینده علمی قطب که به وزارت متبوع ارسال شد به شرح ذیل می باشد:

1ـ کارشناسی گزارش طرح ارسالی از سوی مرکز مطالعات توسعه وزارت متبوع با عنوان «مطالعه، تدوین و تصویب آئین نامه جذب نخبگان علمی درون و برون کشوری در قطب های علمی» توسط نماینده علمی قطب.

2ـ کارشناسی گزارش طرح ارسالی از سوی مرکز مطالعات توسعه وزارت متبوع با عنوان «مطالعه، تدوین و تصویب آئین نامه ارتقای استقلال، اختیار و شبکه سازی قطب های علمی» توسط نماینده علمی قطب.

 1. نقش قطب در برگزاری شانزدهمین همایش آموزش پزشکی شهید مطهری بصورت شرکت در برگزاری کلینیک مشاوره پزشکی پاسخگو بنا به دستور مرکز محترم مطالعات توسعه وزارت متبوع (شماره مکاتبه: 466/519/د مورخ: 13/02/1394)

 2. ـ درخواست جهت راه اندازی workshop  ارتقاء سلامت ونقش و اهمیت آن در سلامت جامعه ـ (مدرسین این حوزه شامل اساتید محترم دانشکده بهداشت و واحد آموزش عرصه می باشند.)

 3. ـ  درخواست جهت راه اندازی workshop  آموزش الگوهای بهداشتی.

 4. مکاتبه با گروه اخلاق پزشکی جهت امکان‌سازی برگزاری کلاسهای تئوریک اخلاق پزشکی جهت کارورزان

 5. درخواست جهت تجهیز کتابخانه موجود در عرصه پزشکی جامعه نگر

 6. درخواست جهت راه اندازی واحد انتشارات پزشکی جامعه نگر در عرصه

 7. درخواست جهت راه اندازی دبیرخانه قطب پزشکی جامعه نگر

 8. درخواست جهت راه اندازی شاخه کمیته تحقیقات دانشجویی جامعه نگر در قطب

 9. درخواست جهت افزایش فضای فیزیکی عرصه پزشکی جامعه نگر

 10. درخواست جهت تخصیص اعتبار ویژه به قطب از سوی ریاست محترم دانشگاه

 11. طراحی و تدوین برنامه عملیاتی قطب برای سال 1395 توسط نماینده علمی قطب

 

قطب در سال 1393 در ارزشیابی سه سالانه قطبهای علمی با مستندات یک و نیم سال از دریافت ابلاغ قطب از سوی وزارت متبوع، برابر مقررات شرکت داده شد. با توجه به فعالیتهای شاخص آموزشی انجام شده، قطب توانست بر اساس نتایج ارزشیابی ارسالی از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع با اخذ رتبه 37 از میان 50 قطب علمی در سطح کشور نائل گردید. لازم به ذکر است که 31 قطب علمی در سطح وزارت متبوع سابقه 15 سال به بالا را دارند و بعضا توسط مسئولین عالی مقام حال و اسبق وزارت متبوع و دانشگاههای تیپ 1 مورد حمایت قوی قرار می گیرند.

 

تهیه و تدوین:

نماینده علمی قطب ـ ریاست قطب