کارگروهها:

کارگروهها تیم هایی با تخصص خاص در چهارچوب اهداف کلی قطب کشوری آموزش پزشکی جامعه نگر خواهند بود.این نیروها به منزله مرجعی برای حمایت فنی سازمانی وعلمی درباره مسائل خاص مربوط به این شیوه از آموزش(COME) خواهند بود.