هییت مدیره

هیات مدیره:

این هیات بدنه  علمی واجرایی قطب بوده وجلسات این بخش بین نشست های مجمع عمومی برگزار شده ودرآن برنامه های راهبری شبکه تدوین میشوند.

هیات مدیره علمی

 اعضا

           

هیات مدیره اجرایی

اعضا