قطب آموزش پزشکی جامعه نگر

درباره قطب

به پشتوانه  پیشینه اقدامات انجام شده در واحد آموزشی عرصه پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دیدگاه تغییر و تحول اموزش پزشکی به سمت تربیت پزشک سلامت نگر  و پاسخگو از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طی ابلاغ مورخه1392/3/1 به شماره 3200/500/د  واحد آموزشی عرصه پزشکی جامعه نگر این دانشگاه به قطب آموزشی پزشکی جامعه نگر ارتقا یافت .

 


ابلاغیه