نقشه راه قطب علمی پزشکی جامعه نگر در تحول نظام

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تهیه و تدوین  و طرح ایده :

 نماینده علمی قطب جامعه نگر( دکتر سهیلا رشادت)

 

 

نقشه راه قطب در تحول نظام سلامت

خیری در زندگی نیست مگر با سلامتی(پیامبر اسلام ص)

یکی از بزرگترین جهات معنوی خدمت به خلق الله است. خدمت به انسان های محروم است. این است که برای انسان جاودانه می ماند و در عالم دیگر به درد انسان می خورد. (امام خمینی ره)

سلامتی محور همه چیز حتی عروج انسان است. و هر انسانی حتی اگر در عرصه معنویت بخواهد رشد کند باید فرد سالمی باشد. (مقام معظم رهبری)

 

در نقشه تحول نظام سلامت امده است که مجموعه کشور: الف) باید مشخص کند چه اهدافی را دنبال می کند. ب) برای تحقق این اهداف چه راهی را بایستی طی کند و ملزومات تحقق اهداف چه می باشد.از انجا که این تحول می بایستی تغییری پایدار، هدفمند و بنیادی باشد لذا بایستی مبتنی بر برنامه ریزی، عقلانیت و مبتنی بر شواهد باشد، تحقق اهداف چشم انداز سلامت را دنبال کند و کلیه ابعاد سلامت را در بربگیرد.

نقشه راه قطب در دستیابی به سیاست های 15 گانه در نظام تحول سلامت به تفکیک در راستای هر سیاست به شرح زیر ارائه می گردد:

 

سیاست1- نقشه تحول نظام سلامت

-تکریم به مردم

-رعایت منشور حقوق بیمار

-حساس سازی اساتید و دانشجویان به تعهد و تزکیه، اخلاق مداری و مسئولیت مداری

-هدایت دانشجویان در راستای بکارگیری اخلاق حرفه ایی و رعایت حقوق و ایمنی بیمار.

سیاست 2

-بکارگیری مشارکت بین بخشی در حوزه ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت برای همه

-بهره گیری از نظریات نخبه گان در برنامه ها

-توجه به کلیه مخاطرات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و بیولوژیک سلامت

سیاست 3

-بودجه بندی منابع مالی در دسترس در راستای سلامت نگری

-اتخاذ سیاست های قطب در راستا ی برنامه های نقشه تحول سلامت با رصد پایش و ارزشیابی

-بررسی روش های کاستن پرداخت ها از جیب

-بررسی روش های محافظت مالی بیماران

سیاست 4

-بهره گیری از مشارکت مردم در راستای خود مراقبتی

-          ایجاد و تقویت شورای سلامت محله به ویژه جهت شناسایی نیازهای جامعه.

-          تمرکز بر گروه های آسیب پذیر به حاشیه نشین ها.

-          توجه به بیماری های بومی.

-          توجه به سلامت زنان با توجه به شعار سازمان بهداشت جهانی «سلامت زنان سلامت همه» و انجام تحقیقات مرتبط با سلامت زنان و خانواده.

-          حساس سازی دانشجویان و اساتید به سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن.

-          توسعه سلامت با ارتقاء سواد سلامت.

-          انجام نیازسنجی به توسط مردم و سیاست گذاری بر مبنای نیازهای سنجیده شده.

-          توجه به اولویت های ملی سلامت.

سیاست 5

-          حرکت در جهت سیاست های ملی مدون شده از سوی وزارت متبوع در راستای ارتقاء سلامت مردم در محیط خانواده، مدرسه، کار، اجتماع- محیط زیست.

سیاست 6

-          شناسایی اجرای عدالت در سلامت.

-          ارائه نتایج تحقیقات خود به سازمانهای مربوطه و ذی نفع.

-          التزام به پاسخگویی.

-          رعایت نظام ارجاع.

-          ارائه خدمات جامع.

-          ارائه خدمات با کیفیت.

-          استفاده از کلیه ظرفیت ها و منابع موجود.

سیاست 7

-          توجه به اقتصاد سلامت- آموزش تأثیرگذاری اقتصاد بر مقوله سلامت در سطح اساتید و دانشجویان.

-          شناسایی نیازهای اقتصادی مردم در این رابطه.

سیاست 8

-          ایجاد زیرساخت های علمی در جهت تجویز و مصرف منطقی دارو و آموزش آن به دانشجویان.

-          ثبت نیازهای مردم در جهت نیاز به طب جایگزین- مکمل طب تسکینی- بازنگری در برنامه های آموزشی.

- بهره مند ساختن مردم از فناوری در راستای سلامت

سیاست 9

- شناسایی آگاهی، نگرش، عملکرد و رفتارهای مردم در خصوص تغذیه و تأثیر آن بر مقوله سلامت

- پایش تغذیه جامعه

- بومی سازی سبدهای غذایی مردم علاوه بر کلیه سیاست های اعلام شده در نقشه تحول نظام سلامت

سیاست 10

این نقشه نشان از ضرورت وجود جایگاه پزشکی جامعه نگر است و چشم انداز- رسالت و دورنما و اهداف و سیاست های قطب علمی پزشکی جامعه نگر بر همین مبتا پایه ریزی شده است.در همین رابطه قطب علمی پزشکی جامعه نگر با توجه به در نظر گرفتن کلیه مخاطرات مرتبط با سلامت و توجه به اولویت های ملی سلامت مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگویی به مردم و در نهایت توسعه را دنبال می کند.همچنین توجه به علوم انسانی و اجتماعی در پزشکی را از جمله اهداف خود می داند و راه اندازی دوره های بین رشته ای را در سیاست های خود دارد و از کلیه روش های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و مدیریتی در راستای پاسخگویی بهره می گیرد.

سیاست 11

1) انجام پژوهش های مبتنی بر جامعه

2) انجام پژوهش های مداخله جویانه H.S.R.

3) بومی سازی پژوهش ها

4) به کار گیری تحقیقات اپیدمیولوژیک در راستای نیازهای ملی.

5)توجه به شواهد موجود

سیاست 12

- استفاده از مطالعات و تجربیات بین المللی استفاده از فرصت های مطالعاتی.

سیاست 13

- رصد تحولات علمی در تناسب نیازها و اتخاذ سیاست های قطب در این ارتباط.

- پایش و ارزشیابی برنامه های قطب.

- استفاده از دانش جغرافیای پزشکی و مکان یابی بیماری ها.

- توجه به ارتباط محیط زیست و سلامت.

سیاست 14

- توانمند سازی اساتید و دانشجویان با بازنگری در برنامه های آموزشی مداوم جامعه پزشکی.

پایش و ارزشیابی برنامه های آموزشی.

- توجه به روابط بین گروهی توانمندسازی پرسنل.

سیاست 15

- ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای ارائه خدمات قطب.

- در اختیار داشتن پرونده های سلامت با کمک فناروری های در دسترس.

- هم افزایی فناوری و طب.