برگزاری دوره کار آموزی سیمولوژی

 
سیمولوژی

فشار خون خطر ناک ولی قابل درمان

آموزش همگانی روزانه به مراجعین توسط کارورزان داخلی در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

آموزش

 


فعالیتهای آموزشی -درمانی عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر درسال1401

 

 

 

فعالیتهای درمانی عرصه آموزش پزشکی در سال1401

فعالیت درمانی

 

 


خبر ۱ تا ۰ از ۰ خبر

1

خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت