1.       بررسی دانش و نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به آموزش پزشکی جامعه نگر و اهداف آن

2.       ارزشیابی برنامه 4 ماهه آموزش پزشکی جامعه نگر در کرمانشاه

3.       -بررسی وضعیت آموزش سرپایی در مرکز آموزشی درمانی جامعه نگر از نظر کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1380

4.       -نگاهی به فعالیت های عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه (مقاله)

5.     -تعیین اولویت های پژوهشی در عرصه از دیدگاه دست اندرکاران آموزش پزشکی جامعه نگر و بعضی از اعضاء محترم هیات علمی مرتبط با امور آموزش پزشکی جامعه نگر

6.       -پژوهش های انجام شده با رویکرد جامعه نگر شامل موارد زیر می باشند :

7.       -طرح بررسی وضعیت سلامت و بیماری در جمعیت تحت پوشش عرصه (1378)

8.       -بررسی نیازهای مربوط به سلامت در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی عرصه در سال 1382

9.       -پژوهش های انجام شده در خصوص احتیاجات موسسه ای ( Need assessments ) موارد زیر را در بر می گیرند:

10.    تعیین میزان رضایت مندی مردم از خدمات ارائه شده در عرصه (پایان نامه دوره دکترا)

11.    -تعیین میزان تاثیر وجود رابطین بهداشت در مراقبتهای بهداشتی جمعیت عرصه (پایان نامه دوره دکترا)

12.    -تعیین نرمال رنج قد و وزن کودکان زیر 6 سال عرصه (پایان نامه رزیدنتی)

13.    -تعیین ساختار جنسی و سنی جمعیت تحت پوشش (مقاله)

14.    -بررسی شیوع عفونتهای ادراری و انگلهای روده ای در جمعیت تحت پوشش عرصه (مقاله)

15.    -بررسی وضعیت سلامت و بیماری در سالمندان جمعیت تحت پوشش عرصه (مقاله)

16.    بررسی وضعیت کلسترول، Hb ، FBs ، آنالیز ادرار در سالمندان تحت پوشش عرصه (مقاله)

17.    -بررسی وضعیت استفاده از شیر مادر در کودکان زیر دو سال در جمعیت عرصه (طرح)

18.    -تعیین شیوع عفونتهای ادراری در کودکان زیر 6 سال عرصه (پایان نامه رزیدنتی)

19.    بررسی شیوع بیماریها در افراد مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی عرصه (پایان نامه دوره دکترا)

20.    -بررسی شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر 6 سال عرصه (طرح)

21.    -بررسی سرانجام حاملگی در حاملگیهای پرخطر (طرح)

22.    -بررسی عوامل ناشی از 2 نوع IUD در زنان تحت پوشش عرصه (طرح)

23.    بررسی مشکلات پوستی در مراجعه کنندگان به واحد تخصصی پوست در عرصه (طرح)

24.    -تشخیص آنی و تعیین مربوطه در دانش آموزان سال اول ابتدائی مدارس مسکن (عرصه پزشکی جامعه نگر)

25.   -بررسی کارایی واکسن BCG و تعیین میزان تغیرات ایندوراسیون ناشی از تست توبرکولین متعاقب BCG ابر بدو تولد تا سن 6 سالگی در مراجعین به مرکز فیلد جامعه نگر

26.    -بررسی شیوع عوارض حاملگی های پرخطر زنان تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه

27.    بررسی معیارهای ایمنی در مدارس تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر در مقابل بلایا 80-78 (پایان نامه دوره دکترا)

28.    -بررسی پر فشاری خون و وزن در مراجعین به واحد بهداشت خانواده مرکز آموزش پزشکی جامعه نگر سال 79

29.    -بررسی فراوانی علت مراجعه بیماران مراجعه کننده به واحدهای تخصصی عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر سال 79

030- طرح تحقیقاتی تحت عنوان بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد مادران در خصوص تغذیه صحیح اطفال زیر یکسال تحت پوشش

 عرصه جامعه نگر 1381