مجمع

مجمع عمومی:

مجمع عمومی عالیترین بدنه قانونی قطب کشوری است.اعضای حقوقی ومدیران کارگروهها در نشست های سالانه مجمع عمومی حضور یافته وبه سخنرانی می پردازند.

اعضا