رسالت

رسالت :

·        شناخت و درک دقیق نیازهای واقعی جامعه با پژوهش مبتنی بر جامعه

·        اولویت گذاری نیازها بر مبنای مسائل بهداشتی کشور

·        برنامه ریزی آموزشی  سلامت نگر در اولین سطح تماس و توام با کار واقعی، برای تربیت آموزش گیرندگان

·        ایجاد دیدگاه رفع  تهدید کننده های بیولوژیک و  اجتماعی سلامت در فارغ التحصیلان به نحوی که پاسخگو به رفع نیازها  باشند و در این راستا سلامت محوری ، مسئولیت مداری و رعایت اخلاق پزشکی را سر لوحه  راه خود قرار دهند.

·        بهره گیری  از مشارکت مردمی و بین بخشی  درون و برون سازمانی جهت ارتقا سلامت جامعه

·               "جهانی بیاندیشید ، منطقه ای عمل کنید" .

ارزش ها :

1-تکامل و تعالی بر مبنای ارزش ها و الگوهای اسلامی ایرانی

2-پاسخگویی به جامعه

3-اخلاق مداری

4- شناسایی نیازها و اولویت های مسائل بهداشتی کشور

 5-کمک به ارتقا سطح سلامت در جامعه

6-پرورش سلامت

7-کمک به مدیریت صحیح سلامت

8- کمک به  اجرای عدالت در سلامت

9-تعهد به چشم انداز نقشه جامع علمی سلامت کشور

10- حفظ مقام اول علمی در جایگاه خود با بازتولید خود و بهره گیری از هماهنگی و توازن درون بخشی و برون بخشی

11-تعالی سیستم بر مبنای همکاری ، مدیریت، مشارکت، رقابت، نو آوری ، آینده پژوهی ، پایش و جذب منابع انسانی و مالی