معرفی قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه

در باره قطب

به پشتوانه  پیشینه اقدامات انجام شده در واحد آموزشی عرصه پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دیدگاه تغییر و تحول اموزش پزشکی به سمت تربیت پزشک سلامت نگر  و پاسخگو از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طی ابلاغ مورخه1/3/1392 به شماره .500/320   واحد آموزشی عرصه پزشکی جامعه نگر این دانشگاه به قطب آموزشی پزشکی جامعه نگر ارتقا یافت .

 ریاست قطب :دکترعلی عزیزی

نماینده علمی تام الاختیار قطب : دکتر علی عزیزی 

 نماینده اجرایی تام الاختیار قطب :

 
ابلاغیه