اعضاء کمیته اجرایی راهبری قطب

اعضاء کمیته اجرایی راهبری قطب

1- معاونت محترم آموزشی دانشگاه

2- معاونت محترم تحقیقات دانشگاه

3-مدیر محترم آموزش دانشگاه

4-ریاست محترم دانشکده پزشکی

5- نماینده محترم اجرایی قطب

6- سوپروایزر محترم عرصه پزشکی جامعه نگر

7-معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

8-مسئول محترم مرکز مهارتهای بالینی

9-ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان

10-ریاست قطب

15-معاونت محترم پزشکی عمومی

 17-معاونت محترم بالینی دانشکده پزشکی

18-مدیریت محترم نیروی انسانی مالی دانشگاه