اعضاء کار گروه بهداشت وپیشگیری

اعضاء کار گروه بهداشت وپیشگیری

جناب آقایان دکتر:

1-دکتر علیرضا خاتونی(بهداشت)

2-دکتر حسین اشتریان(ارتقا سلامت)

3-ریاست قطب

4-دکتر بهروز حمزه(ارتقاءسلامت وفن آوری وارزیابی سلامت)

5-دکتر علی عزیزی(پزشکی اجتماعی)

6-ریاست محترم دانشکده بهداشت- دکتر یحیی پاسدار

7- دکتر رستم جلالی

 8-دکتر حمید پیر صاحب(بهداشت محیط)

9-دکتر احسان صادقی(بهداشت غذایی)

10-خانم دکتر ناهید خادمی