اعضاء کارگروه بالینی :

اعضاء کارگروه بالینی :

ا- دکتر بشیری

 2-جویباری

3- اقای دکتر نوابی

4- اقای دکتر وریا رحیمی

5-ریاست قطب

6-دکتر ماری عطایی