طرح دوره

بسمه تعالی

dcbabcd

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده:پزشکی

گروه :پزشکی اجتماعی وخانواده

طرح دوره کارآموزی /کارورزی( در عرصه) پزشکی خانواده

نام درس کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی در مقطع کارورزی روتیشن پزشکی خانواده و نام واحد1  نیمسال:...

 

 

با مراعات اصول     کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 پزشکی 


تدوین کننده/ کنندگان: دکتر الهام نیرومند-متخصص بیماریهای داخلی

سهم هراستاد: دکتر الهام نیرومند    65 درصد

سهم هراستاد: دکتر سعیده بخشی   35 درصد

dcbabcd

ساختار دوره

تعریف دوره : دوره پزشکی خانواده،بخشی از کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی می باشد که به مدت یک هفته در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر اجرا می شود.

پیش نیاز دوره: ورود به دوره کارورزی

مدت دوره (به ساعت/ روز نوشته شود): یک هفته (ازدوره یکماهه کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی)

محیط/ بخش دوره: عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

محتوای آموزشی

بر اساس سر فصل دروس

dcbabcd

                 هدف کلی دوره:

            -ایفای نقش مدیریت و رهبری خلاقانه در سلامت جامعه وعوامل موثر بر آن و اجرای برنامه ها و دستورالعمل های سلامتی ملی

-ارزیابی مدیریت و کاهش خطرات سلامت در سطح فرد،خانواده و جامعه و تدوین وارائه برنامه پیشگیری در هر سه سطح ومدیریت عوامل خطرزای سلامت در جامعه تحت پوشش

-مدیریت نظام عرصه خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت بیماری در جامعه تحت پوشش

-به کارگیری روش های موثر آموزشی ومشاهده ای در ارتقا سطح سلامت فرد و جامعه

-بسیج امکانات ومنابع درون و برون بخشی وکارگروهی به منظور حفظ،تامین وارتقا سطح سلامت جامعه در راستای اهداف نظام سلامت

             -به کارگیری خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماریها در سطح فرد،جمعیت ها و جامعه

اهداف ویژه به تفکیک هر بخش:

 الف)درحیطه دانش:

1 -شرح وظایف پزشک و تیم سلامت رادرقالب طرح پزشک خانواده بیان نموده و نحوه ارائه خدمت پزشک خانواده رادرفیلد آموزش خود نقد نماید.

2-میزان اجرای کامل برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه و دستورالعمل های برنامه سلامت کشوری دارای اولویت رادرخانه بهداشت ومرکز بهداشتی درمانی گزارش نماید.

3-نحوه ارزیابی با مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوامل خطر سلامت و اصلاح  روش زندگی رادرسطح فرد(بارویکردبالینی)بیان نماید.

4-چگونگی ترویج عوامل حفاظت کننده در ارتقا سلامت راشرح دهد.

5-روش های تشخیص زودرس بیماریهای شایع واولویت داررا بیان نماید.

6-چگونگی اجرای برنامه های سلامت ودستورالعمل های کشوری را تحلیل کند.

7-عملکرد کارکنان نظام سلامت درمرکز بهداشتی درمانی وخانه بهداشت رانقدکند.

8-برنامه مراقبت از یک بیماری راتدوین وبیان کند.

9-اصول مشاهده وروشهای برقرای یک ارتباط موثر رابیان کند

10-روش های مختلف آموزش سلامت در سطح فرد،جمعیت ها و جامعه رابیان کند.

11-اصول تجویز منطقی دارو را بیان کند.

ب)در حیطه نگرش:

1-به کاربرد روش های نوین ولزوم اجرای دستورالعمل های کشوری ابلاغ شده در نظام سلامت اعتقاد داشته باشد.

2-به نقش عوامل خطر و عوامل محافظت کننده در سلامت توجه نشان دهد.

3-به اهمیت همکاری درون و برون بخشی برای دستیابی به سلامت برای همه واقف باشد.

4-منطبق بر رفتار حرفه ای ،مسولیت پیامد رفتارهای خودرا بپذیرد.

5-به رعایت صداقت و امانت در بیان و گزارش داده ها و اطلاعات و شاخص های سلامتی ارج نهند.

6-به اصل رعایت حریم شخصی بیماران ومراجعین پاینده باشد.

ج)درحیطه مهارت  :دانشجو پس از پایان دوره بتواند

1-ارزیابی ،مدیریت و کاهش اثرعوامل خطررا به درستی و باموفقیت برای مراجعین انجام دهد.

2-برنامه های سلامت کشوری رابه درستی اجرا وحسب مورد نظارت کند.

3-خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماریهای  شایع واولویت ها رادر سطح فرد،جمعیت ها و جامعه انجام دهد.

4-فرایند ارجاع را برای موارد نیازمند انجام وفیدبک آن راپیگیری نماید.

5-برنامه آموزش سلامت و مشاهده برای افراد وگروهها رااجرانماید.

6-نحوه ارائه خدمات در قالب برنامه های جاری در نظام سلامت رامورد پایش قراردهد.

7-نتایج ارائه خدمات در قالب برنامه های جاری در نظام سلامت رامورد ارزشیابی قراردهد.

مهارت های مورد انتظار:...............

برنامه کاری روزانه در عرصه: شرکت درکلاس ازساعت 8:30 لغایت 11:30

قوانین و مقررات: حضورمنظم درکلاس ها طبق برنامه داده شده

                     شرکت فعال در کلاس وپرسش  وپاسخ ها

                     شرکت در امتحان پایان دوره

وظایف حرفه ای و اخلاقی کارآموزان/ کارورزان :مطالعه محتواهای ارائه شده

شرکت فعال درکلاسها

رعایت اصول اخلاقی درکلاس بااستاد و همکاران

نحوه ارزشیابی دوره: امتحان کتبی درآخر دوره ازمحتواهای ارئه شده

                  درقالب طرح کیس های پرکتیکال بالینی

آیتم های مورد ارزشیابی: فصول مورد بحث تدریس شده در طی دوره

تکالیف: باتوجه به طول مدت کوتاه دوره ،انجام تکلیف ندارند وفقط امتحان پایان بخش انجام می شود.

حضور و غیاب : بصورت روزانه انجام می شود.

                    -بابت هرجلسه غیبت 5/. نمره ازکل 5 نمره بخش کسرمی شود.

ارزشیابی مهارتی(چک لیست) .....

آزمون پایان دوره:. بصورت کتبی ازموارد تدریس شده انجام می شود.

موارد دیگر....

چک لیست ارزشیابی در کارآموزی / کارورزی

ردیف

عنوان مهارت

1

75/0

5/0

25/0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

منابع آموزشی( بصورت ونکوور نوشته شود)

نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولEDO دانشکده:

تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :