اعضائ کار گروه علوم اجتماعی اقتصادی

اعضائ کار گروه علوم اجتماعی اقتصادی

آقایان کارشناسان ارشد :

1-مهندس نادر رجبی گیلان کارشناس ارشد علوم اجتماعی ،پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی ارتقائ سلامت دانشگاه

2- مهندس سید رامین قاسمی کارشناس ارشد رفاه اجتماعی، پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی ارتقائ سلامت دانشگاه

3- مهندس شهرام سعیدی کارشناس ارشد برنامه ریزی جغرافیایی شهری GIS همکار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی

4- مهندس علیرضا زنگنه کارشناس ارشد برنامه ریزی جغرافیایی شهری GIS همکار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی

5- مهندس مسلم صوفی کارشناس ارشد اقتصاد همکار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی

6- جناب آقای دکتر علی عزیزی  پزشکی اجتماعی

7- ریاست قطب

8- مهندس احمدیان کارشناس ارشد بهداشت محیط پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی ارتقائ سلامت دانشگاه