دبیرخانه:

دبیرخانه در درمانگاه ثامن الائمه واقع شده وبه حمایت از عملکردهای مجمع عمومی وهیات مدیره پرداخته ومسئولیت مستقیم اجرا وفعالیتها ارتباطی قطب کشوری را بر عهده دارد.این بخش منجر به توسعه راهبرد ارتباطی شبکه میشود وکارکرد خود را از طریق اینترنتی بصورت پل ارتباطی بین اعضا ومسئولین ذیصلاح وافراد ذیربط برقرار خواهد نمود واین امر همچنین منجر به تبادل تجربیات واطلاعات خواهد شد.

اعضا