workshop جغرافیای پزشکی

work shop آموزشی جغرافیای پزشکی و تاثیر مکان یابی بیماریها به روش GIS   و تاثیر آن در سلامت جامعه جهت دانشجویان کارورز در این مجموعه برگزار میشود .

مدرسین -  کارشناسان ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-مهندس  علیرضا زنگنه مهندس شهرام سعیدی