آموزش بهداشت و بیماری ها به جامعه

آموزش بهداشت و بیماری ها به جامعه

 

ـ آموزش به مردم از جمله اهداف و رسالت قطب علمی پزشکی جامعه نگر و حرکت در مسیر نقشه راه قطب می باشد. در این راستا با هدف ارتقاء و سلامت مردم و حساس سازی دانشجویان در خصوص آموزش به مردم متون زیر که توسط دانشجویان این مجموعه و تحت نظارت نماینده علمی قطب (مسئول قطب) تدوین گردیده است . جهت استفاده عموم جامعه قابل دسترسی می باشد.

"جهت دسترسی و مطالعه مطالب روی تصاویر کلیک کنید."

 

 
             سالمند 

هوش هیجانی